OZNAM

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice – Krásna oznamuje miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025:

 

Miesto podávania žiadosti: v zborovni materskej školy

Termín podávania žiadosti: 02. 05. 2024 – 07. 05. 2024

 

  02.05.2024 – 03.05.2024
v čase od  12:00 hod. – 16:00 hod.,

  06.05.2024 - 07.05.2024
 v čase od 08:00 hod. – 13:00 hod.

 

Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

  • písomná žiadosť zákonných zástupcov dieťaťa; do materskej školy je možné podať elektronickú žiadosť
  • Vytlačenú a podpísanú žiadosť rodičia osobne spolu s dieťaťom donesú do MŠ v čase vyššie uvedených  termínov. V prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť podpisuje len jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému z nich, je potrebné túto skutočnosť doložiť spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ. Príloha č. 1
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie lekára môžete doručiť priamo na žiadosti o prijatie do MŠ alebo ako prílohu žiadosti.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

  • písomná žiadosť zákonných zástupcov dieťaťa,
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch  do šiestich rokov jeho veku,
  • prednostne sa prijímajú deti predškolského veku 5 - 6 ročné a deti, ktoré pokračovali v povinnom predprimárnom vzdelávaní, výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy,
  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – je potrebné predložiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

Elektronická žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

a Kritéria na prijatie sú zverejnené na internetovej stránke školy:

Elektronická žiadosť | Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina Rehoľná 2, 040 18 Košice - Krásna (edupage.org)

Kritériá na prijatie | Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina (skolakrasnakosice.sk)