Riaditeľka

Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina,

podľa § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

poskytuje žiakom základnej školy dňa 

16.11.2023 (štvrtok) riaditeľské voľno

z dôvodu organizačného zabezpečenia celodiecézneho metodického dňa

katolíckych škôl Košickej arcidiecézy.

 

Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň ŠKD nebude v prevádzke.