Učitelia našej základnej školy v týchto dňoch v rámci projektu Plán obnovy a odolnosti absolvujú inovačné vzdelávanie na tému Stratégie a techniky formatívneho hodnotenia žiakov. Hlavným cieľom vzdelávania je rozvíjať a inovovať kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti implementácie formatívneho hodnotenia žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Program je zameraný na podporu motivácie žiakov učiť sa. Podpornou motiváciou pre žiakov a podstatou formatívneho hodnotenia je dosiahnutie lepších výsledkov v učení sa žiakov prostredníctvom:

  • samohodnotenie, sebareflexia žiaka
  • rovesnícke hodnotenie
  • hodnotenie učiteľa

Využívaním nových stratégií pri hodnotení práce je naučiť a presvedčiť žiaka, že zodpovednosť za učenie má žiak. Postupnou aplikáciou nových stratégií do praxe chceme dosiahnuť, aby každý žiak poznaním a hodnotením svojich schopností zlepšoval svoj výkon a dosiahol čo najlepšie výsledky.

Prvouka v 1. ročníku - téma VODA - formatívne hodnotenie: sebahodnotenie, rovesnícke hodnotenie a hodnotenie učiteľom (foto)