"Najlepšia časť dňa je obed"  :)

Aktuálny jedálny lístok

Denný poplatok za odobraté jedlo v školskom roku 2022/2023 od 1. 2. 2023

MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. 1. 2023 navýšilo finančné pásma pre školské stravovanie. 
Finančné pásmo predstavuje náklady na nákup potravín na jedno jedlo rozdelené podľa vekových kategórii stravníkov. MŠVVaŠ SR uvádza rozpätie finančných pasiem od 1 až do 5.

S účinnosťou od 1. 2. 2023 je výška príspevku  na stravovanie na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov jednotne vo finančnom pásme „3“, 

kde výška finančného príspevku zákonného zástupcu žiaka na jedno jedlo je:

 

CMŠ:

Desiata -     0,50 €

Obed -         1,20 €

Olovrant -    0,40 €

   Spolu to je 2,10 €   

 

Žiaci ZŠ:

I. stupeň: 1,70 €

II. stupeň: 1,90 €

 

Cudzí stravníci: 2,40 stravné + 1,46 réžijné náklady. Spolu je to: 3,86 € + Dovoz stravy 0,50 €

 

Cena za jednorazový obal je 0,40 €.

 

Stravné sa uhrádza  do 10-tého dňa v mesiaci a ak k tomuto dátumu nebude stravné uhradené stravník nemá nárok na stravu.
Je potrebné priniesť doklad o zaplatení, nakoľko výpisy z banky sú nám doručované s týždenným oneskorením. Šeky na každý mesiac sú vydávané vždy v prvý pracovný deň v mesiaci. 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.10 – 13.30 hod, stravník v tomto prípade uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť Za včas neodhlásenú alebo neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada  

n e p o s k y t u j e.

 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

 - telefonicky na tel. č.: 055/6852 635

 - mailom na adrese sj.krasna@azet.sk.

 - osobne v ŠJ

 

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“)ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na  stravu:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,
  • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
  • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni odobralo obed.

 

 

Telefónne číslo do ŠJ : 055 6852 635       

Vypracovala: Mgr. Irena Matisová- vedúca šj

mailová schránka: sj.krasna@azet.sk   

Týmto zápisným lístkom sa zaväzujem uhrádzať stravné  na číslo účtu  270072335512 / 0200

IBAN:   SK91 0200 0000 2700 7233 5512

Pracovná doba školskej jedálne od 6,30 do 14,30

Obedy sa podávajú od 11,10 do 13,30


Obed sa objednáva 1 pracovný deň vopred.

Niekoľko pohľadov do našej kuchyne :) a jedálne.

Dokumenty: