"Najlepšia časť dňa je obed"  :)

Aktuálny jedálny lístok

Denný poplatok za odobraté jedlo v školskom roku 2021/2022

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.366/2007 § 4 odstavec 1 písmeno f výroba jedál v stravovacích zariadeniach sa riadi podľa podmienok nákupu potravín na jedlo. Od 1.9.2019 je upravený finančný limit na nákup potravín nasledovne:

     Deti v MŠ:         
   Desiata: 0,36 €
Obed: 0,85 €
                                             Olovrant: 0,24 €                Spolu: 1,45 €  

Žiaci ZŠ:

I. stupeň: 1,15 €

II. stupeň: 1,23 €

 

Zamestnanci: 1,33 stravné + 1,46 réžijné náklady. Spolu 2,79 €

Cudzí stravníci: 1,33 stravné + 1,46 réžijné náklady. Spolu 2,79 €

 

Stravné sa uhrádza  do 10-tého dňa v mesiaci a ak k tomuto dátumu nebude stravné uhradené stravník nemá nárok na stravu.
Je potrebné priniesť doklad o zaplatení, nakoľko výpisy z banky sú nám doručované s týždenným oneskorením. Šeky na každý mesiac sú vydávané vždy v prvý pracovný deň v mesiaci. 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.10 – 13.30 hod, stravník v tomto prípade uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť Za včas neodhlásenú alebo neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada  

n e p o s k y t u j e.

 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

 - telefonicky na tel. č.: 055/6852 635

 - mailom na adrese sj.krasna@azet.sk.

 - osobne v ŠJ

 

Telefónne číslo do ŠJ : 055 6852 635       

Vypracovala: Mgr. Irena Matisová- vedúca šj

mailová schránka: sj.krasna@azet.sk   

Týmto zápisným lístkom sa zaväzujem uhrádzať stravné  na číslo účtu  270072335512 / 0200

IBAN:   SK91 0200 0000 2700 7233 5512

Pracovná doba školskej jedálne od 6,30 do 14,30

Obedy sa podávajú od 11,10 do 13,30


Obed sa objednáva 1 pracovný deň vopred.

Niekoľko pohľadov do našej kuchyne :) a jedálne.