Čo ponúkame

Základná škola s materskou školou vznikla roku 1992 ako jedna z prvých cirkevných základných škôl v meste Košice, je zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a je oprávnená uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Zriaďovateľom školy je Košická arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad, ktorej štatutárnym orgánom je Arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.

Základná škola s materskou školou je typ spojenej školy a skladá sa z organizačných zložiek:

  • Základná škola
  • Materská škola
  • Školský klub detí
  • Centrum voľného času
  • Školská jedáleň

Základná škola je plne organizovanou školou a poskytuje základné vzdelanie v zmysle Školského vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie a Školského vzdelávacieho programu pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Škola zabezpečuje vzdelávanie v súlade s kresťanskými zásadami a princípmi humanity a demokracie.

Materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v kresťanskom duchu v súlade so Školským vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.

Školský klub detí zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre žiakov v čase mimo vyučovania v súlade so Školským výchovným programom.

Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov, zamestnancov školy a iných osôb.

Centrum voľného času poskytuje záujmovú činnosť v záujmových útvaroch, ktoré každoročne otvárajú svoju činnosť.
Škola je právnym subjektom a hospodári samostatne.

Za vyše dvadsaťročnej činnosti sa škola zapojila do množstva projektov a súťaží, kde získala rôzne ocenenia Z realizovaných projektov uvádzame napr. :

SOCRATES Comenius 1                                                                                                                                                   Projekt MŠ SR informatizácie školstva Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch,
Aktivizujúce metódy vzdelávania,
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva „Digiškola“. Do projektu je zapojená základná škola a materská škola.
Projekt „ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí“,
Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
Modernizácia pedagogického procesu – projekt Infovek,
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách,
Vzdelávanie zamestnancov základnej školy v oblasti cudzích jazykov,
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materskej školy,
Operačný program 2610003 OP Vzdelávanie, Prioritná os – 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 1.1 Premena tradičnej školy na modernú OPV-2011/1.1/06-SORO, Projekt Inovácia vzdelávania v ZŠ s materskou školou sv. Marka Križina.

Škola je vybavená modernou technikou, učebnými pomôckami, výukovým softwarom, knižným fondom pre anglický jazyk a rôznymi didaktickými pomôckami.

Vďaka projektom, do ktorých sa škola zapojila a hlavne vďaka vysokej kvalifikovanosti, odbornosti  a kreativite pedagogických zamestnancov škola ponúka kvalitný výchovno-vzdelávací proces zahrňujúci potreby žiakov,  ich rozvoj a uplatnenie v spoločenskom živote.