História školy

Písal sa 1. september 1992, začínal sa nový školský rok. Z iniciatívy rodičov a miestneho farského úradu so súhlasom ministerstva školstva Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach zriadil Cirkevnú základnú školu blahoslaveného Marka Križina.

Počas viac ako 20 rokov škola prešla viacerými premenami, cieľom a poslaním celého pedagogického zboru však vždy bolo a je formovanie mladej generácie v duchu kresťanských princípov a podľa vzoru svojho patróna – sv. Marka Križina.

Pôvodný názov Cirkevná základná škola blahoslaveného Marka Križina bol pri príležitosti svätorečenia Košických mučeníkov pozmenený, a tak od roku 1995 až do roku 2003 škola niesla názov Cirkevná základná škola sv. Marka Križina.

Od 1. 1. 2004 bola pri základnej škole zriadená aj materská škola. Spojená škola nesie názov Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina.

 

Vedenie školy:

1992 – 1997 – riaditeľka Marianna Šotková
                       zástupcovia RŠ: Mária Mrázová 1992 – 1996
                                                Mgr. Jana Sabolová 1996 - 1997
1997 – 2013 – riaditeľka Mgr. Jana Sabolová
                       zástupcovia RŠ: Ing. Janka Vincová 1997 – 2010
                                                Mgr. Juraj Kardoš – od 2010
od 2013 –  riaditeľka PaedDr. Veronika Becová
                  zástupca RŠ: Mgr. Juraj Kardoš

 

Duchovní správcovia školy:

1992 – 1994 - Mgr. Ignác Juruš
1994 - 1995 - Mgr. Ján Katreniak
1995 – 2012  - ThDR. Juraj Semivan, PhD.
od 2012 -  Mgr. Pavel Kaminský

 

Prečo práve Marek Križin?

Máloktorá škola môže s takou istotou ako naša tvrdiť, že denne zažíva prítomnosť i blízkosť človeka, mučeníka a svätca, ktorého si vybrala za patróna. Chodil po tej istej zemi, žil tu medzi nami. Svätý Marek Križin bol múdrym, vzdelaným a zásadovým človekom a aj pre tieto vlastnosti je pre nás a našich žiakov veľkým vzorom.

Narodil sa v roku 1589 v chorvátskom Križevci. Pochádzal zo šľachtickej, katolíckej rodiny. Detstvo prežil v Chorvátsku. Základné vzdelanie nadobudol v rodisku. Od roku 1600 pokračoval v štúdiu v jezuitských školách - najprv vo Viedni a neskôr od roku 1607 v Štajerskom Hradci, kde študoval filozofiu. Tam v ňom dozrelo rozhodnutie pre duchovné povolanie. V roku 1615 dosiahol v Ríme doktorát z teológie a v septembri toho istého roku bol vysvätený za kňaza. Po ukončení štúdií a vysviacke sa istý čas zdržiaval v rodisku, neskôr ho ostrihomský arcibiskup ustanovil za riaditeľa Kapitulskej školy v Trnave, popritom sa venoval aj pastorácii. 1. decembra 1616 bol menovaný za ostrihomského kanonika a o dva roky v roku 1618 za komárňanského arcidiakona. Ešte v tom istom roku bol poslaný do Krásnej nad Hornádom, kde bol poverený správcovstvom majetkov ostrihomskej kapituly bývalého benediktínskeho opátstva a pastoráciou. Pretože práca s finančnými a majetkovými záležitosťami mu bola cudzia a chcel sa venovať duchovnej službe v apríli 1619 požiadal prepošta kapituly o uvoľnenie.

V Košiciach sa Marek Križin zoznámil aj so Štefanom Pongrácom a Melicharom Grodeckým. Toto obdobie bolo veľmi rušné, známe aj ako obdobie povstania Gabriela Betlena. Povstalci chceli prinútiť týchto troch kňazov, aby zapreli svoje katolícku vieru.

Všetci traja napriek surovému mučeniu odmietli zradiť Krista a pre vyznanie katolíckej viery položili život - zomreli 7. septembra 1619. Pápež Pius X. ich 15. januára 1905 blahorečil a svätý otec Ján Pavol II. 2. júla 1995 v Košiciach vyhlásil za svätých.