CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

CVČ pri ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Košiciach - Krásnej sa snaží našim žiakom pomáhať rozvíjať talenty a rozumne tráviť voľný čas prostredníctvom pravidelnej krúžkovej činnosti a príležitostných aktivít.

Koordinátormi voľnočasových aktivít sú poverení zamestnanci školy, avšak sme otvorení aj  spolupráci s externými zamestnancami.

Ponuku konkrétnych záujmových útvarov každoročne aktualizujeme a jednotlivé krúžky otvárame na základe prejaveného záujmu žiakov. Na svoje si prídu žiaci, ktorí sa chcú hýbať (športovať, tancovať), uplatňovať umelecké vlohy (spievať, tvoriť), zdokonaľovať sa, prehlbovať a rozvíjať schopnosti a vedomosti, čitateľskú gramotnosť či matematické myslenie, ale ponúkame tiež priestor pre stretnutia s duchovným zameraním, kde sa učia nielen radostne kráčať po ceste k Bohu, ale myslieť aj na druhých ľudí, zvlášť na chudobných, konkrétne im pomáhať a s dôverou prosiť Pána o pomoc pre tých, ktorým konkrétne pomôcť nevieme.

Tvorivá činnosť dáva priestor na sebarealizáciu, rozvíjanie zručností, jemnej motoriky, estetického cítenia a tvorivosti žiakov výrobou jednoduchých výrobkov z papiera, prírodnín a rozličného odpadového materiálu. Rozvoj tvorivosti poskytuje tiež možnosti prebudiť lásku k ústnemu aj písomnému  jazykovému prejavu a k všetkým formám umenia.

Športové aktivity žiakom napomáhajú rozvíjať správnu koordináciu pohybov, osvojovať si základné pohybové návyky a zručnosti a tiež rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, obratnosť, rýchlosť,  pohotovosť a vytrvalosť, no predovšetkým vytvoriť si kladný vzťah k pohybu hravou formou, posilňovať imunitu a predchádzať tak chorobám.

Deti v MŠ si hravou formou osvojujú základy angličtiny (rátanie do 10, farby, zvieratká, ovocie, základné inštrukcie, denný režim).