CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Koncepcia rozvoja školy obsahuje v sebe aj prvky starostlivosti o voľný čas detí a mládeže našej mestskej časti.

V záujme skvalitnenia mimoškolskej činnosti zriaďovateľ školy s účinnosťou od 1.1.2005 zriadil pri škole stredisko záujmovej činnosti.

Od 1. 1. 2013 došlo k zmene názvu školského zariadenia (zo ŠSZČ na CVČ).

CVČ pri ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Košiciach - Krásnej sa snaží Vašim deťom pomáhať rozvíjať talenty a rozumne tráviť voľný čas prostredníctvom pravidelnej krúžkovej činnosti a príležitostných aktivít.

Koordinátormi voľnočasových aktivít sú poverení zamestnanci školy. Uvítame možnosť spolupráce aj s externými zamestnancami, ktorí by sa uchádzali o vedenie krúžkov na našej škole.

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV

CENTRA VOĽNÉHO ČASU

v školskom roku 2022/2023