Oslavy 25. výročia vzniku školy

Dňa 28. mája 2017 sa v Kultúrnom dome v Krásnej stretli všetci, ktorí prišli osláviť 25. výročie vzniku našej školy.  Pri tejto príležitosti sa uskutočnila slávnostná akadémia za účasti pozvaných hostí, rodičov i širšej verejnosti. 

Žiaci školy pod vedením svojich pedagógov predviedli bohatý program. Sme radi, že vystúpili nielen súčasní žiaci našej materskej a základnej školy, ale aj bývalí absolventi i pozvaní hostia. Všetci spoločne ukázali svoje talenty a vytvorili plejádu nádherných čísel, ktorými dôstojne prispeli k oslavám. 

Nevšednú atmosféru umocnila premiéra našej školskej hymny, ktorú žiaci spoločne zaspievali v závere programu. Po ukončení akadémie, oslavy pokračovali slávnostnou recepciou pre pozvaných hostí. 

Našej škole želáme ešte veľa úspešných rokov! (foto v článku)

Ďakovná svätá omša

Ďakovnou svätou omšou v kostole sv. Cyrila a Metoda,

ktorú celebroval pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgáč

sme zavŕšili oslavy 25. výročia vzniku našej školy.

 

Po svätej omši pokračovali oslavy v Kaštieli v Krásnej za účasti otca biskupa Mareka Forgáča, duchovných správcov farnosti Krásna, pána starostu MČ Krásna, riaditeľa n. o. Kaštieľ, pozvaných hostí z Arcibiskupského úradu Košice, Okresného úradu odboru školstva, riaditeľov cirkevných škôl v meste a okolí a všetkých zamestnancov našej školy.

 

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh zaplať všetkým kňazom,  učiteľom, nepedagogickým zamestnancom, žiakom, rodičom a priateľom školy za ich podporu, vďaka ktorej pôsobí naša škola krásnych 25 rokov.

 

Zbierka poštových známok

V tomto školskom roku prebiehala  na našej škole zbierka poštových známok.  Jej organizátorom sú Pápežské misijné diela a výťažok je určený na pomoc misiám. Známok sa vyzbieralo približne 400, z toho  polovicu doniesli žiaci víťaznej triedy - 1.A. Za výdatné prispenie do zbierky ďakujeme aj pani hospodárke Agátke Lackovej.

Členovia Žiackeho parlamentu známky osobne odniesli do pobočky Pápežských misijných diel našej arcidiecézy v Prešove, kde ich prijal pán riaditeľ Kondis, ktorý im porozprával o činnosti Pápežských misijných diel, význame pomoci misiám i misionárskej činnosti.  Žiaci dostali odpoveď aj na otázku, ktorú si možno kladú mnohí: prečo pomáhať vzdialeným misiám, keď okolo seba máme toľko chudobných.  Je dôležité pomáhať aj ľuďom okolo nás a na to máme dostatok dostatok príležitostí. U nás však každý môže chodiť do školy, nikto neumiera od hladu, nikto neuteká zo svojho domova pred vojnou ...  Preto je dôležité pomáhať misiám! 

Keďže pán riaditeľ prijal pozvanie našich žiakov, aby v budúcom školskom roku navštívil našu školu, tešíme sa na jeho návštevu a ďalšiu spoluprácu.  

Veď  „čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40).

Noc v škole

Stalo sa nám peknou tradíciou, že koncom školského roka si žiaci druhého stupňa spravia prespávačku v škole.
Ani tento rok nebol výnimkou. Z piatku (23. júna) na sobotu naša škola ožila aj v nočných hodinách. ale určite nie vyučovaním.
 
Všetko sa začalo sv. omšou vo farskom kostole o 18:00, odkiaľ sa žiaci presunuli do areálu školy, kde na nich čakala prvá aktivita s niekoľkými stanovištami: Na pustom ostrove. Žiaci si v skupinkách vyskúšali svoje sily, vytrvalosť, rýchlosť i šikovnosť. Hlavne sa ale výborne zabavili a naladili na večernú diskotéku s niekoľkými skvelými súťažami, ktoré si pre nich pripravili deviataci. Tancovalo sa dlho a výborná nálada pokračovala aj po diskotéke na cestičke hrôzy,o ktorú sa opäť postarali naši deviataci.
 
Vysmiati, vystrašení, ale niektorí absolútne neunavení žiaci potom mali možnosť v triede pozerať filmy, alebo spať, ... alebo si dokázať, že vedia byť hore celú noc :) 
S námahou, ale predsa, sa podarilo učiteľom udržať žiakov v pavilóne aspoň do šiestej hodiny rannej, kedy sa začala hra na skrývačky, vybíjaná a príprava raňajok. Po spoločných raňajkách a upratovaní sa všetci nocľažníci vybrali domov. 
Veríme, že aj na túto noc v škole žiaci (a ani učitelia) tak skoro nezabudnú!
Takže, dobrú noc, dobré ráno a pekný víkend do ďalšej noci v škole, priatelia!

Morálne oceňovanie žiakov

 

V stredu 14. júna 2017 sme sa so speváckym zborom našej školy zúčastnili slávnostnej sv. omše, po ktorej nasledovalo morálne oceňovanie žiakov v katolíckych školách.

Medzi ocenenými žiakmi boli aj dve deviatačky našej školy –

 

Ivana Timková a Veronika Vargová,

 

ktoré z rúk pomocného biskupa Košickej arcidiecézy Mons. Mareka Forgáča prijali ďakovné listy a malú pozornosť za dosiahnuté výborné študijné výsledky a reprezentáciu katolíckej školy. (foto v článku)

Zbierka školských pomôcok