Zápis detí do MŠ

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice – Krásna

oznamuje miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018:

Miesto podávania žiadosti: riaditeľstvo školy

Termín podávania žiadosti: 20. 2. 2017 – 13. 3. 2017

od 8,00 hod. do 15,00 hod

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a Kritéria na prijatie sú zverejnené

na internetovej stránke školy: www.skolakrasnakosice.sk

v časti Materská škola.

Darujte nám 2%

Vážení rodičia a priatelia školy,

opäť sa na Vás obraciame  so žiadosťou o poukázanie sumy do výšky  2% (3%) zaplatenej dane za rok 2016 v prospech KRIŽINČATÁ o. z., občianskeho združenia založeného pri Základnej škole s materskou školou sv. Marka Križina v Košiciach-Krásnej.

Všetky finančné prostriedky, ktoré občianske združenie touto formou získa, budú použité pre Vaše deti, žiakov našej školy, pri skvalitňovaní ich výchovy a vzdelávania, pri skrášľovaní a modernizácii vnútorných aj vonkajších priestorov školy a okolia školy.

 

Viac info:  http://www.skolakrasnakosice.sk/venujte-nam

Zbierka poštových známok

Žiacky parlament vyhlasuje

Zbierku poštových známok pre misie

Aj použité poštové známky môžu pomôcť chudobným a hladujúcim.

Čo môžem urobiť?

- vystrihnúť poštovú známku z pohľadnice alebo listovej obálky

 s asi 0,5 cm okrajom (neodlepovať!!!)

- odovzdať do krabičky v triede

do konca februára 2017

Poštové známky budú odovzdané Arcidiecéznej charite v Košiciach.

Po spracovaní sa známky posielajú na zberateľské burzy,

výťažok sa použije na podporu misijných projektov.

ĎAKUJEME!

Deň komplimentov

Každý z nás má rád pochvalu alebo úprimne mienenú poklonu.  A keďže je 24. január Medzinárodným dňom komplimentov, pripravil aj náš žiacky parlament takýto deň pre svojich spolužiakov.

Cieľom bolo povedať si navzájom čo najviac milých slov - oceniť to, čo sa nám na iných páči. A naopak, snažiť sa vyhnúť akýmkoľvek hrubým a nevhodným slovám. Komplimenty si žiaci adresovali osobne, ale aj písomne - týchto bolo doručených približne 100.

Zo všetkých milých odkazov vyberáme jeden adresovaný všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom:

"Na každom žiakovi, žiačke, učiteľovi a učiteľke sa mi niečo páči. Preto všetkým žiakom a žiačkam prajem jednotky a učiteľom a učiteľkám trpezlivosť. Myslím tým aj pani riaditeľku a pána zástupcu.“

A našim spoločným želaním je, aby sme si pekné slová nevraveli len v takýto špeciálny deň, ale aby boli každodennou súčasťou nášho života. A každý deň tak bude krajší... :)

KNIŽNICA V NAŠEJ ŠKOLE

 

Milí žiaci, vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že pobočka

Knižnice pre mládež mesta Košice,

ktorá sídli v našej škole v pavilóne odborných učební

bude v prevádzke každú stredu ( nie v piatok ako doteraz)

v čase od  8,00 hod – 16,00 hod.

Verím, že zmenou prevádzky zvýšime návštevnosť knižnice

a tým čitateľské aktivity v našej škole.

Viem, čo zjem

Naši piataci a štvrtáci sa zapojili do projektu „Viem, čo zjem“. Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom – Úradom verejného zdravotníctva SR. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. 

V pondelok 30.1.2017 našu školu navštívili pracovníčky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a prostredníctvom zábavných aktivít žiaci skúmali, aký vplyv má výživa na ich zdravie, ako môžu zlé stravovacie návyky v budúcnosti ohroziť ich zdravie a prečo je potrebné sa pred týmito rizikami včas chrániť. (foto v článku)