Rodičovské spoločenstvo

 

Milí rodičia

pozývame Vás

na zasadnutie rodičovského spoločenstva,

ktoré sa uskutoční dňa

28. 09. 2022 o 16:00

v jednotlivých triedach

ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2.

ZBER PAPIERA

Videoreportáž TV KOŠICE

V zrekonštruovanom pavilóne v Krásnej

pribudli tri triedy

 

Do prázdnych lavíc sa včera vrátili aj žiaci

Zš s Mš sv. Marka Križina v Krásnej.

Tento školský rok im ale priniesol novinku –

jeden z ôsmich pavilónov sa z časti podarilo zrekonštruovať.

Doposiaľ slúžil najskôr inej škole a neskôr bol z neho sklad.Pozrite si videoreportáž TV KOŠICE.

Biela pastelka

Milí rodičia, žiaci a kolegovia!
Naša škola sa aj tento rok zapojila do verejnej zbierky

Biela pastelka 2022,

ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Hlavným dňom zbierky je 23. september t.j. zajtra. Vieme, že je dnes náročná doba pre všetkých. Nezabúdajme, že aj drobnou pomocou sa dajú robiť veľké veci. Zakúpením symbolickej pastelky, ľubovoľným príspevkom do zbierkovej pokladničky, pomáhate niekomu zmeniť život k lepšiemu. Môžete prispieť zajtra alebo aj v iný deň. Zbierka trvá až do 8.12. 2022. Zajtra v čase od 7.00 hod. do 8.30 hod. môžete prispieť do pokladničky v priestoroch školy.

Ďakujeme.

Veni Sancte

 

Slávnostná svätá omša Veni Sancte

na začiatku školského roka

 

Slávnostnou svätou omšou Veni Sancte sme začali tento školský rok, v ktorom oslavujeme 30. výročie vzniku našej školy. Svätú omšu v kostole sv. Cyrila a Metoda v Krásnej celebroval pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgač, za účasti duchovných otcov našej farnosti a duchovným správcom UPC Jánom Kulanom.

Naša škola vznikla 1. septembra 1992 a patrónom školy je svätý Marek Križin. Sviatok svätých Košických mučeníkov slávime 7. septembra a teda svätá omša bola zároveň oslavou nášho patróna.

Po skončení svätej omše sme sa presunuli na školský dvor, kde po krátkom kultúrnom programe sa nám prihovoril starosta Mestskej časti Košice – Krásna Ing. Peter Tomko.

 V závere slávnostného otvorenia školského roka sme s radosťou prestrihli pásku pred pavilónom, v ktorom sme zrekonštruovali dolné poschodie. Tri triedy prešli úplnou rekonštrukciou a tak žiaci dvoch tretiackych tried  a jedna trieda deviatakov sa učia v krásnych vynovených priestoroch.

Nový školský rok začíname v pokore, ale plní radosti, že môžeme našim žiakom odovzdávať predovšetkým vedomosti a zároveň formovať ich detské duše. (FOTO v článku)

ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM

Pokyny k prevádzke základnej školy v zmysle

Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 15. augusta 2022

dokumentu ZELENÁ  OTVORENÝM  ŠKOLÁM

S účinnosťou od 1. septembra 2022 na základe Rozhodnutia ministra školstva sa na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti -TU- rodič predkladá pri nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní  5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).  V prípade, že rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel do školy cv sprievode rodiča a nepredložil Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti  a bezodkladne kontaktovať rodiča. Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť Potvrdenie od lekára. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky. V období školského vyučovania môže riaditeľka školy poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia Covid-19 voľno viac ako 5 dní so súhlasom zriaďovateľa. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) riaditeľka školy zabezpečí pre žiakov dištančné vzdelávanie. V takomto prípade má rodič nárok na OČR do 11 rokov žiaka.

Osoba, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19 ostáva v izolácií, ktorá trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Žiaci môžu nahradiť respirátor rúškom. Úzky kontakt ostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú. Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu končí po 5 dňoch. V prípade príznakov osoba kontaktuje všeobecného lekára. Na základe aktuálne platnej vyhlášky žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty; avšak dobrovoľne môže mať prekryté horné dýchacie cesty.