Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice – Krásna podľa § 150 ods. 5 zákona NR SR č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje žiakom

dňa 30.04.2018 (pondelok) riaditeľské voľno

z prevádzkových dôvodov – Deň katolíckych škôl

Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň

-  ŠKD pri Základnej škole s MŠ sv. Marka Križina,

   nebude v prevádzke

-  Materská škola pri ZŠ  s MŠ sv. Marka Križina, 

   bude v prevádzke

                                                          PaedDr. Veronika BECOVÁ

                                                                                                     riaditeľka školy

 

Zápis detí do MŠ

 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice – Krásna

oznamuje miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019:

Miesto podávania žiadosti: riaditeľstvo školy

Termín podávania žiadosti: 2. 5. 2018 – 10. 5. 2018

od 8,00 hod. do 15,00 hod

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a Kritéria na prijatie sú zverejnené

na internetovej stránke školy: www.skolakrasnakosice.sk

v časti Materská škola.

OK Hviezdoslavov Kubín

Dňa 12.4.2018 našu školu úspešne reprezentovali žiaci
na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín
s vynikajúcimi výsledkami:
 
Terézia Ogurčáková - I. kat. - poézia - 2. miesto
Svetozár Andrej Pavlík - I. kat. - próza - 3. miesto
 
Tomáš Figura - II. kat. - poézia - 2. miesto
Anna Mária Pavlíková - II. kat. - próza - Čestné uznanie
 
Juraj Fecko - III.kat. - poézia - 3. miesto
 
Srdečne blahoželáme!
 

IQ olympiáda

Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.

Albert Einstein

 

 V dňoch 09.04.2018 – 13.04.2018 sa niektorí naši žiaci zúčastnili súťaže IQ olympiáda, ktorú organizuje MENSA Slovensko. Prebiehala formou 30 minútového on-line testu.

IQ olympiáda je určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií. Nepreveruje "naučené" vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať a je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí.

Z tohto úvodného kola postupuje najlepších 80 detí do regionálneho kola (východ, stred, západ – spolu 240 detí) a následne najlepších 60 do celoštátneho kola.

Postúpiť do regionálneho kola sa podarilo aj trom našim žiakom.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Deň počatého dieťaťa

Deň počatého dieťaťa je každoročná celoslovenská kampaň Fóra života (www.forumzivota.sk), ktorou chceme šíriť úctu ku každému počatému a ešte nenarodenému dieťaťu. V období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Symbolickým vyjadrením týchto postojov je biela stužka, ktorú si pripíname na oblečenie.

Hlavnou témou aktuálneho ročníka kampane sú slová „Ďakujem, že som!“. Ide o vyjadrenie vďačnosti Bohu za dar životavyjadrenie vďačnosti mame a otcovi za to, že povedali „áno“ životu a umožnili nám narodiť sa, rozvíjať sa.

Pre žiakov našej školy sme v stredu 28. marca 2018 zorganizovali aktivity približujúce danú problematiku. Nechýbala prezentácia témy na konci sv. omše v kaplnke, rozdávanie a pripínanie bielych stužiek žiakom a učiteľom a pre žiakov v ŠKD sme pripravili „Popoludnie s bábikami“. Žiaci si aspoň  na chvíľu vyskúšali dôležitú a náročnú rolu otca a mamy, ktorí sa starajú o svoje deti – bábiky.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na aktivitách!

(foto v článku)

Slávik Slovenska 2018

Vo štvrtok 5. apríla 2018 sa žiaci našej školy stretli na  školskom kole súťaže v speve ľudových piesní pod názvom Slávik Slovenska 2018. Naši slávici spievali naozaj pekne... Porota mala ťažkú úlohu vybrať v každej kategórii len troch najlepších, preto boli udelené aj čestné uznania poroty za krásny spev.

V I. kategórii (1. – 3. ročník) získali:

1. miesto – Terézia Ogurčáková (3. roč.)

2. miesto – Nina Lacková (2. A)

3. miesto – Amália Pavlíková (1. roč.)

V II. kategórii (4. – 6. ročník) získali:

1. miesto – Lukáš Marcin (4. B)

2. miesto – Alexandra Ducárová (4. A)

3. miesto – Anna Mária Pavlíková (5. roč.)

V III. kategórii (7. – 9. ročník) získali:

1. miesto – Klára Genčúrová (7. roč.)

2. miesto – Samuel Kocur (7. roč.)

 

Čestné uznanie poroty za krásny spev získali žiaci:

Lea Ducárová (6. roč.), Tomáš Marcin (6. roč.), Viktória Kažová (6. roč.),

Viktória Ducárová (4. A), Lucia Sopková (2. A)  a Amália Barkóciová (1. roč.),

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a predvedené výkony.

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii školy

na obvodnom kole súťaže!

(foto a video v článku)