"Lesné spoločenstvo" a "Spoločenstvo lúk"

"Lesné spoločenstvo" a "Spoločenstvo lúk" boli témy, na ktorých pracovali žiaci v 4.A a 4.B triede na hodinách prírodovedy. Vytvárali projekty, pri ktorých si okrem zopakovania učiva rozvíjali aj spoluprácu v skupinách.

Prváci v knižnici

Prváci po prvýkrát navštívili Knižnicu pre deti a mládež v Litparku a stali sa jej čitateľmi. Pani knihovníčka im pripravila zaujímavé aktivity k príbehu z knihy Kvak a Čľup.

Virtuálna výstava

Používame nové stratégie hodnotenia práce žiakov

Učitelia našej základnej školy v týchto dňoch v rámci projektu Plán obnovy a odolnosti absolvujú inovačné vzdelávanie na tému

Stratégie a techniky formatívneho hodnotenia žiakov.

Hlavným cieľom vzdelávania je rozvíjať a inovovať kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti implementácie formatívneho hodnotenia žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Program je zameraný na podporu motivácie žiakov učiť sa. Podpornou motiváciou pre žiakov a podstatou formatívneho hodnotenia je dosiahnutie lepších výsledkov v učení sa žiakov prostredníctvom:

  • samohodnotenie, sebareflexia žiaka
  • rovesnícke hodnotenie
  • hodnotenie učiteľa

Využívaním nových stratégií pri hodnotení práce je naučiť a presvedčiť žiaka, že zodpovednosť za učenie má žiak. Postupnou aplikáciou nových stratégií do praxe chceme dosiahnuť, aby každý žiak poznaním a hodnotením svojich schopností zlepšoval svoj výkon a dosiahol čo najlepšie výsledky. (viac v článku + foto)

OK Hviezdoslavov Kubín

Dňa 26.3. 2024 naši recitátori zabojovali na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a získali krásne umiestnenia. 

Filip Fedor - 2. kategória (poézia)

- 1. miesto – postup do regionálneho kola  

Terézia Ogurčáková - 3. kategória (poézia) 

- 1. miesto – postup do regionálneho kola  

Natália Fedorová - 1. kategória (próza)

- 2. miesto s návrhom na postup do regionálneho kola 

Mária Amália Pavlíková - 3. kategória (próza)

- 2. miesto  

Zoja Lacková -  1. kategória (poézia)

- 3. miesto  

Všetkým srdečne blahoželáme

a postupujúcim želáme v regionálnom kole opäť veľa úspechov. 

Deň počatého dieťaťa

Téme počatého dieťaťa sa každoročne venujeme rôznymi aktivitami na celoškolskej úrovni: rozdávame všetkým žiakom a zamestnancom biele stužky, letáky, zverejňujeme prezentácie na tému ochrany života od počatia po prirodzenú smrť na web. stránke školy a každoročne organizujeme podujatie pre žiakov v školskom klube pod názvom "Popoludnie s bábikami".
Tento rok 2024 sme na chodbe školskej kaplnky pripravili aj výstavu výtvarných prác žiakov našej školy na tému "Rodina a Základné ľudské právo na život". Práce našich žiakov putovali elektronicky aj na výtvarnú súťaž s rovnakým názvom. Svojimi výtvarnými prácami sa žiaci zamýšľali nad otázkami: Prečo sú rodina a manželstvo dôležité a prečo treba chrániť život každého, aj toho najmenšieho človeka?
V úvode vernisáže spomínanej výstavy (v piatok 22. 3. 2024) sme sa v školskej kaplnke spoločne s našim školským p. kaplánom Františkom pomodlili krížovú cestu za Záchranu nenarodených detí a slávili sme aj sv. omšu Za život.
V pondelok 25. marca 2024 nasledovalo počas vyučovania pripínanie bielych stužiek ako symbolu ochrany života od počatia a rozdávanie letákov žiakom a zamestnancom našej školy. Tejto úlohy sa ujali naše šikovné a ochotné deviatačky, za čo im ďakujeme! Popoludní sa opäť v školskom klube uskutočnilo tzv. Popoludnie s bábikami. Naši žiaci si mohli opäť na chvíľu vyskúšať, aké je to byť otcom a mamou, ktorí sa starajú o svoje deti.