Pomáhame deťom

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

V stredu 29. novembra 2017 naša škola privítala súťažiacich z 13 škôl Košickej arcidiecézy na 23. ročníku vedomostnej súťaže Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Svätú omšu v našom farskom kostole celebroval otec biskup Marek Forgáč.

Samotná súťaž prebiehala po svätej omši v kaštieli. Súťažilo sa v troch kolách, ktorých témami  boli Titus Zeman, Fatima a Svätý ruženec. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo deviatakov v zložení Lukáš Poprocký, Filip Varga a Patrik Timko. (Aj napriek tomu, že sa chlapci neumiestnili, určite sú bohatší o nové poznatky a skúsenosti J.)

Všetci hostia sa u nás cítili podľa ich slov veľmi príjemne. Za to patrí poďakovanie predovšetkým riaditeľovi kaštieľa p. Tomkovi a zamestnancom kaštieľa za ústretovosť a poskytnutie i prípravu priestorov, zamestnancom školskej jedálne za skvelé občerstvenie a obed a v neposlednom rade aj našim deviatakom, ktorí sa výborne postarali o obsluhu a komfort našich hostí.

Ďakujeme však najmä Pánu Bohu, za dedičstvo otcov, ktoré sme dostali,  a prosíme, aby sme ho aj my odovzdali ďalej... (foto v článku) 

Misia modrá planéta

Osud našej Zeme nám nie je ľahostajný. A preto radi využijeme každú príležitosť, ktorá pomáha viesť našich žiakov k ochrane životného prostredia. Na začiatku je potrebné žiakov nadchnúť a vzbudiť o danú problematiku záujem. To bol aj  jeden z cieľov úžasného projektu z dielne neziskovej organizácie EDULAB.

Projekt Misia modrá planéta v sebe zahŕňal vzdelávací i výchovný aspekt. Jeho úlohou bolo v komplexnom balíku úloh, vzdelávacích a bádateľských aktivít  priblížiť žiakom problematiku prierezovej témy Environmentálna výchova.

Zúčastnili sa ho žiaci 4. A pod vedením pani učiteľky PaedDr. Františky Feckovej.  Viaceré činnosti boli zamerané na priame skúmanie prírody a jej ochranu. Žiaci tak vyčistili les i školské ihrisko. Urobili to ochotne a s pocitom, že už aj oni vedia pre našu prírodu veľa spraviť.

Vyvrcholením projektu bola hra, kde žiaci stavali základňu na novoobjavenej planéte. Ich úlohou bolo zabezpečiť na nej trvalo udržateľný život. Mali sa však vyvarovať chýb, akých sa ľudstvo dopustilo pri obývaní našej planéty. Na základe získaných vedomostí žiaci bez problémov navrhli ekologické zdroje energie, ekologickú dopravu, systém minimalizovania a triedenia odpadu, či zabezpečili podmienky pre zdravý životný štýl obyvateľov základne. Žiaci celý čas pracovali v tímoch, čo výrazne obrusovalo ich charaktery. Učili sa komunikovať, akceptovať názory druhého i vzájomne si pomôcť.  (pokračovanie a foto v článku)

Rorátne sväté omše

V prichádzajúcom advente pozývame žiakov našej školy dňa 6. a 13. 12. 2017 o 6,30 hod na rorátne sväté omše v kostole v Krásnej a následné spoločné raňajky v školskej jedálni. Raňajky si žiaci donesú podľa vlastnej chuti. V tieto dni sv. omša v kaplnke nebude, vyučovanie začne o 7,45 hod. a končí podľa rozvrhu. 
 
Viac o rorátnej sv. omši na:
 
 
 

Katarínska diskotéka

25. novembra slávia svoje meniny všetky Kataríny. S týmto dňom sa v minulosti  spájalo mnoho tradícií. Jednou z nich boli katarínske zábavy - posledné tancovačky pred adventom. A tak sa v predvečer sviatku svätej Kataríny aj naši žiaci 2. stupňa stretli na Katarínskej diskotéke, aby sa spoločne zabavili pred blížiacim sa adventom.  A zábava bola naozaj vynikajúca, tanec striedali súťaže i čo-to z ľudových zvykov (namiesto halušiek, ktoré kedysi dievčatá varili s lístkami s menami chlapcov, si tie naše z „haluškára“ losovali tanečníkov). Pochvalu si zaslúžia najmä naši deviataci a ôsmaci, ktorí sa postarali o hudbu i program a spolu s mladšími spolužiakmi dokázali vytvoriť výbornú atmosféru. (foto v článku)

OK v stolnom tenise

Dňa 7. 11. 2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v stolnom tenise.

Výborne reprezentovali školou aj seba a v zložení

M. Varga, T. Takáč, P. Timko a L. Radomský

zo siedmich družstiev obsadili vynikajúce 3. miesto.

(foto v článku)

Gratulujeme