Organizácia prevádzky školy od 1. 6. 2020

 • Otvárame 1 - 5. ročník
 • Účasť žiakov na vyučovaní je na základe prejaveného záujmu rodiča
 • Žiaci sú rozdelení do tried maximálne do 20 žiakov
 • O rozdelení žiakov do tried informuje žiaka triedny učiteľ
 • Príchod žiakov do školy je od 7,30 hod. Možnosť príchodu žiakov je bránou od Kaštieľa a bránou od telocvične
 • Pre tých žiakov, ktorí prejavili záujem je v prevádzke ŠKD do 16, 00 hod.
 • Do školy žiaci prichádzajú  a odchádzajú s osobou, s ktorou žiak žije v spoločnej domácnosti. Sprevádzajúca osoba nevstupuje do vnútorných priestorov školy. Žiak vstupuje samostatne  - bez rodiča už od brány pri hlavnom pavilóne a od brány pri telocvični
 • Pri bráne pri hlavnom pavilóne a pri bráne od telocvične bude sa žiakom merať teplota a vykonávať dezinfekcia rúk.
 • Prvý deň rodičia pri vstupe odovzdajú prehlásenie, že  dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Toto prehlásenie, ktoré si môže rodič stiahnuť a vytlačiť TU
 • alebo tlačivo vyplní pri vstupe do areálu školy predkladá rodič pri prvom nástupe dieťaťa do školy, alebo pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni.
 • ....POKRAČOVANIE V ČLÁNKU
 •  

Dištančné vzdelávanie

Na našej škole v čase koronakrízy vyučujeme dištančnou formou, sme v kontakte s našimi žiakmi a rodičmi. Keďže vyučovanie nie je zrušené ale prerušené, vytvárame priestor pre komunikáciu rôznymi spôsobmi.

V rámci dištančného vzdelávania cudzích jazykov, ale aj iných predmetov využívame dve základné platformy: EduPage (posielanie informácií žiakom a rodičom, zadávanie domácich úloh  a zadaní, komunikácia  so žiakmi a rodičmi, ...) a Microsoft Teams (on-line vyučovacie hodiny, porady , chaty,...). Okrem toho využívame aj mailovú komunikáciu, telefón, SMS správy, Messenger a iné.

 

On-line hodina Microsoft Teams - postupnosť krokov:

 1. Najmenej jeden deň pred vyučovaním pozveme žiakov na online hodinu. V rámci pozvánky ich informujeme o predmetnej téme, ku ktorej si vopred naštudujú učivo z učebnice, resp.  materiálov, ktoré majú dostupné na stránke EduPage (vyučujúci ich sprístupní).
 2. On-line hodina (45 min) (pokračovanie v článku)

 

Ako učíme v čase pandémie

Situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19 výrazne zasiahla aj do oblasti vzdelávania. Potreba ostať doma a zabrániť  šíreniu tejto náklazlivej choroby priniesla aj nám učiteľom na 1. stupni nové situácie a s nimi spojené výzvy. Jednou z nich bolo zabezpečiť pokračovnie vyučovania tak, akoby deti boli prítomné v škole. Jedinou možnou voľbou na sprostredkovanie učiva bolo využitie elektronických prostriedkov. Preto všetci učitelia prvého stupňa sú v týchto dňoch so svojimi žiakmi a rodičmi spojení práve cez rôzne elektronické média.

Základným nástrojom na zadavánie učiva, domácich úloh, projektov a rôznych študijných materiálov je portál Edupage, ktorý zároveň slúži aj na vzájomnú komunikáciu medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Okrem toho sprostredkuje informácie o hodnotení žiakov. Domáce úlohy dostávajú vo forme písomných prác, projektov, cvičení a úloh v učebnicach a pracovných zošitoch, či odkazov na online vzdelávacie porály, ktoré ponúkajú inštruktážne videá, zábavné online úlohy a testy. Obľúbené a najčastejšie využívané sú Kozmix, Alf, Viki a pod. Žiaci dostávajú aj rôzne zábavné úlohy, akou bola aj napríklad ponožková výzva v 4.B (viď foto).

Niektorí učitelia, komunikujú so žiakmi prostredníctvom emailov, či používaním rôznych komunikačných aplikácii ako sú Messenger, Wiber, Whatsapp. Umožňuje im to individuálny kontakt so žiakmi, ktorý využívajú nielen na osobné rozhovory,  ale aj  na dovysvetlenie učiva, alebo na kontrolu čítania.

Pre zjednotenie a systematizáciu elektronickej komunikácie naša škola začala aktuálne využívať platformu Microsoft Teams, ktorá posktuje možnosť realizácie online vyučovacích hodín, zdieľanie učebných materiálov a mnoho ďalších užitočných funkcií. Na prvom stupni práve rozbiehame aplikovanie Microsoft Teams do vyučovania a dúfame, že čoskoro prinesie požadované ovocie, pretože okrem možnosti vysvetlenia učiva, prístupu k vzdelávcím materiálom, je tu aj možnosť udržiavania sociálnych kontaktov detí, o ktoré sú teraz ochudobnené. (pokr. v článku)

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) 

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolaniariaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto: (vybrané body)

2. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že:

(pokračovanie v článku)

..., plné znenie rozhodnutia TU

 

Branislav Gröhling, v.r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

V ŠKD sú platby pozastavené

Milí rodičia,

 
Z dôvodu prerušenia vzdelávania v základných školách je pozastavená aj činnosť školského klubu detí.
Z tohto dôvodu je v ŠKD od apríla pozastavené prijímanie poplatkov od rodičov. Ti rodičia, ktorí už zaplatili, presunie sa im platba na mesiac, v ktorom bude činnosť ŠKD obnovená. V prípade, že činnosť ŠKD bude obnovená až v septembri a Vaše dieťa nebude navštevovať ŠKD peniaze Vám vrátime.
 

PROJEKT