Krúžok má za cieľ vzbudiť u detí záujem o umelecké aktivity v oblasti divadla a písania. V priebehu jednotlivých stretnutí sa deti budú učiť (1) pracovať s vlastným hlasom a telom pri nácviku rôznych dramatických žánrov, (2) základným nevyhnutným činnostiam pri príprave rozhlasového vysielania a pri písaní a vydávaní školského časopisu, (3) kultivovane sa vyjadrovať a prezentovať, (4) využívať svoj tvorivý potenciál, (5) samostatne pracovať, dodržiavať termíny a spolupracovať, (6) zisťovať svoje možnosti v konkrétnej individuálnej a skupinovej práci.