Nad rámec opatrení vyplývajúcich z prevádzkového a vnútorného režimu ZŠ s MŠ sv. Marka Križina sa od 1. októbra 2020  upravujú podmienky nasledovne:

·         Prevádzka ŠKD : ranná družina od 6,30 hod

 družina poobede do 17,00 hod. 

·         V stredu začína vyučovanie o 7, 45 hod prvou vyučovacou hodinou. Sväté omše sa do odvolania v školskej kaplnke neslúžia. Vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou, resp. skôr podľa rozvrhu hodín.

·         Nosenie rúšok sa od 01. 10. 2020 predĺžuje do odvolania.

·         CVČ – začína činnosť od 1. októbra 2020 s prijatými opatreniami:

Ø  Krúžky sú realizované prezenčne alebo v kombinácii prezenčne a dištančne.

Ø  V krúžku sú žiaci 1. stupňa a žiaci 2. stupňa. Premiešavanie žiakov 1. a 2. stupňa sa neodporúča.

Ø  Vedúci krúžkov zabezpečia dodržiavanie hygienických opatrení podľa Pokynov upravujúcich podmienky prevádzky v ZŠ s MŠ sv. Marka Križina na obdobie šk. rok 2020/2021.