Denne počúvame správy o problémoch v súvislosti s klimatickými zmenami. Zažívame na vlastnej koži dôsledky globálneho otepľovania. Ochrana životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj patrí medzi najnaliehavejšie problémy, ktoré ľudstvo musí akútne riešiť. Aj žiaci 4.B triedy našej školy sa touto problematikou zaoberali a to veľmi intenzívne počas celoročného projektu, ktorý mal názov Misia modrá planéta.

Formou projektového vyučovania žiaci absolvovali hravou formou vzdelávacie aktivity k prierezovej oblasti Environmentálna výchova  pre 1. stupeň ZŠ.  Skupinová práca bola doplnená o zážitkové a terénne aktivity. Precvičovanie učiva sa realizovalo aj cez digitálny obsah.

Týmto projektom boli žiaci vtiahnutí do problematiky cez hru, ktorej podstatou bolo osídliť novú planétu a pripraviť podmienky na zdravý život jej obyvateľov, ale vyvarovať sa chýb, ktoré ľudstvo urobilo na Zemi. Žiaci v skupinách plnili enviromisie v štyroch kľúčových oblastiach: Energie, Doprava, Odpad a Zdravý životný štýl. Riešili rôzne problémy a zamýšľali sa nad dopadom svojich návrhov na životné prostredie.

Práca v skupinách, objaviteľské a bádateľské aktivity ponúkali priestor aj na rozvoj ďalších zručností žiakov ako sú komunikácia, argumentácia a kritické myslenie.

Výsledok svojej práce zavŕšili prezentáciou pre rodičov, ale i pre kamarátov zo 4.A.

Tento projekt poskytol žiakom množstvo impulzov na premýšľanie, námetov a praktických rád na to, aby mohli vedomosti aplikovať v bežnom živote. Priniesol im skúsenosť, že učenie môže byť zábavné a nemusí sa odohrávať vždy len v školskej lavici. Veríme, že pre žiakov bude tento projekt dôležitým odrazovým miestom v ich vzťahu k ochrane životného prostredia. Že budú túžiť chrániť našu prírodu a v praktických situáciách využijú poznatky, ktoré sa naučili.