Vážení rodičia žiakov a detí Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina

od 1. 1. 2023 došlo zvýšeniu cien na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.

Poplatky za stravu od 01. 02. 2023:
Základná škola
1. – 4. ročník (1. stupeň): 1,70€
5. – 9. ročník (2. stupeň): 1,90€
 
Materská škola
Desiata, obed, olovrant: 2,10 €
 

Zároveň sa upravuje výška mesačného príspevku, ktorým  zákonný zástupca prispieva  na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole na sumu: 30,-- € / mesačne. Za dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie sa príspevok neuhrádza.