"Lesné spoločenstvo" a "Spoločenstvo lúk" boli témy, na ktorých pracovali žiaci v 4.A a 4.B triede na hodinách prírodovedy. Vytvárali projekty, pri ktorých si okrem zopakovania učiva rozvíjali aj spoluprácu v skupinách.