FinQ program je komplexný program finančného vzdelávania pre školy, ktorého cieľom je naučiť deti myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. FinQ nevytvára žiadny nový predmet navyše, problematika finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov. Program podporuje rozvoj kritického a systémového myslenia. Žiaci sa naučia uvažovať viac v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami, neprijímať jednostranné názory, rozmýšľať v širšom kontexte, nielen vo svete financií.

Realizátorom programu na školách je nezisková organizácia FinQ Centrum, ktorej zakladateľmi a finančnými podporovateľmi sú Nadácia Slovenskej sporiteľne a Nadácia Národnej banky Slovenska. Partnerom je Nadácia poisťovne KOOPERATIVA, odborným partnerom programu je EDUAWEN EUROPE s.r.o..

Ambíciou FinQ programu je podporovať vzdelávanie detí tak, aby sa z nich stávali plnohodnotne pripravené osobnosti pre reálny život.  

V prvej fáze sa program zameriava na odborné vzdelávanie pedagógov. Následne je FinQ metodika implementovaná priamo do výučby v triedach. Pedagógovia využívajú pripravené metodické a pracovné listy pre žiakov. Žiaci prechádzajú úvodným zisťovaním úrovne kompetencií, pri ktorom je stanovená východisková úroveň meraných kompetencií z: čitateľskej a matematickej gramotnosti, posudzovania a rozhodovania sa. Počas realizácie programu na škole je napredovanie žiakov opakovane merané. Škola zavádza program do tried postupne. Po troch rokoch by sa mal s FinQ stretávať na vyučovaní každý žiak školy (program celej školy).

Prínosy FinQ programu pre Vaše dieťa:

• žiadne memorovanie

• priestor na diskusiu, vyjadrenie vlastného názoru, kreativitu

• rozvoj systémového a kritického myslenia (nielen) v oblasti financií

• spôsob učenia, ktorý deti baví

• rast motivácie vzdelávať sa