V duchu tohto hesla sa snažíme aj v našej škole žiakom názorne a rôznymi pútavými formami obohatiť poznatky nadobudnuté na vyučovacích hodinách. A tak bol mesiac október popri mnohých iných aktivitách bohatý aj na rôzne podujatia a exkurzie vzdelávacieho charakteru.

Piataci začali svoje oboznamovanie sa s predmetom geografia tematickým celkom Vesmír. Teoreticky získané vedomosti si názorne doplnili návštevou planetária v Centre voľného času na Popradskej ulici. Pomocou veľkoplošnej projekcie sa žiaci zoznámili s hviezdnou oblohou a súhvezdiami, nočným a denným pohybom telies na oblohe i Slnečnou sústavou.

Šiestaci v rámci dejepisu už pravidelne navštevujú blízke nálezisko z bronzovej doby – Nižnú Myšľu. Počas októbrovej exkurzie sme najprv navštívili Myšľanské obecné múzeum v komplexe bývalého kláštora, kde sa nachádza množstvo exponátov nájdených počas 45 rokov trvajúceho archeologického výskumu tejto lokality. Snáď najznámejším bola replika hlineného vozíka – hračky, ktorá je už akýmsi symbolom bronzovej doby v Nižnej Myšli. V Archeoskanzene sme mohli zblízka vidieť (a skúmať) repliky chatrčí, palisádové opevnenie, pec na vypaľovanie keramiky, či dokonca obetnú jamu s replikami kostier obetovaných žien. Exkurziou nás sprevádzal pán Kristián Glajc a vďaka jeho pútavému výkladu sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií.

Environmentálna výchova je dnes dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu a je zakompovaná vo  všetkých predmetoch. Žiaci 6.-9. ročníka navštívili Junior festival v rámci filmovej prehliadky Ekotop film. Jeho cieľom je vzdelávať a motivovať žiakov, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Po zaujímavých a poučných krátkych filmoch s environmentálnou tematikou nasledovali sprievodné aktivity, v ktorých sa žiaci zabavili a zasúťažili si. 

Podobné podujatia nielen potešia žiakov tým, že strávia čas mimo školských lavíc, ale najmä ich obohatia o zážitky a nadobudnuté vedomosti i zručnosti.