Pokyny k prevádzke základnej školy v zmysle

Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 15. augusta 2022

a

dokumentu ZELENÁ  OTVORENÝM  ŠKOLÁM

S účinnosťou od 1. septembra 2022 na základe Rozhodnutia ministra školstva sa na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní  5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).  V prípade, že rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel do školy cv sprievode rodiča a nepredložil Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti  a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť Potvrdenie od lekára. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

V období školského vyučovania môže riaditeľka školy poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia Covid-19 voľno viac ako 5 dní so súhlasom zriaďovateľa. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) riaditeľka školy zabezpečí pre žiakov dištančné vzdelávanie. V takomto prípade má rodič nárok na OČR do 11 rokov žiaka.

Osoba, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19 ostáva v izolácií, ktorá trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Žiaci môžu nahradiť respirátor rúškom. Úzky kontakt ostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú. Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu končí po 5 dňoch. V prípade príznakov osoba kontaktuje všeobecného lekára. Na základe aktuálne platnej vyhlášky žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty; avšak dobrovoľne môže mať prekryté horné dýchacie cesty.