Kritériá na prijímanie detí do materskej školy
 
 
„Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od 
troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov 
veku.“(zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní- školský zákon).
 
Do materskej školy sa prednostne prijímajú deti:
 
1. Deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
2. Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31. augusta;
3. Deti, ktoré dovŕšia najmenej tri roky do 31.augusta; 
4. Prihliadať sa bude na skutočnosť, že má dieťa v materskej škole 
staršieho súrodenca, 
5. Ak kapacita zariadenia dovolí, môžu sa prijímať aj deti dvojročné, 
u ktorých rozhoduje dátum podania žiadosti. 
6. V priebehu školského roku sa prijímajú na predprimárne vzdelávanie 
deti len v prípade, ak to bude kapacita zariadenia dovoľovať.