Pokyny k prevádzke materskej školy v zmysle

Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 15. augusta 2022

a

dokumentu ZELENÁ  OTVORENÝM  ŠKOLÁM

S účinnosťou od 1. septembra 2022 na základe Rozhodnutia ministra školstva sa na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a šza účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní  7 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) v prípade dieťaťa s povinným predprimárnym vzdelávaním.  V prípade, že rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, dieťa sa považuje za príznakové, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Rodič môže svojim rozhodnutím v prípade dieťaťa s povinným predprimárnym vzdelávaním ospravedlniť dieťa na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí dieťa predložiť Potvrdenie od lekára. Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné. Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním Potvrdenie lekára nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

Osoba, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19 ostáva v izolácií, ktorá trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Úzky kontakt ostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú. Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu končí po 5 dňoch. V prípade príznakov osoba kontaktuje všeobecného lekára.

Na základe aktuálne platnej vyhlášky dieťa ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty; avšak dobrovoľne môže mať prekryté horné dýchacie cesty.