Keďže sa naša MŠ zapojila do projektu ..., ktorý aj vyhrala, odmenou pre nás, bol finančný dar na zakúpenie edukačných pomôcok pre tretiu triedu sovičiek.

Jej súčasťou boli aj knihy, ktoré deti využívajú pri svojom každodennom vzdelávaní.

Dôkazom toho je aj otvorená hodina dňa 30.11. na tému "Zvieratká v zime." 


Na začiatku sme sa porozprávali o zvieratkách ktoré žijú v lese a ako sa o nich môžeme teraz v zime postarať. Pani učiteľka predčítala deťom písaný text a deti podľa nakresleného obrázku správne doplnili danné slovíčko. Príbeh o jeleňovi, ktorý nebol spokojný so svojimi tenkými nohami, ale naopak bol pyšný na svoje krásne parožie, ktoré ho však napokon pripravilo o život, bol pre deti nielen zaujímavý, ale aj poučný. 
Získané vedomosti si deti upevnili pri vypracovaní pracovného listu, vytlieskavaní slabík a správnom zakrúžkovaní ich počtu. 
 
Na záver si deti zahrali pohybovú hru ako odmenu, za dobre vykonanú prácu.