Základná škola s materskou školou
sv. Marka Križina
Rehoľná 2, 040 18 Košice-Krásna

 
ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY
 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice – Krásna,

oznamuje termín a miesto podávania žiadosti na prijatie dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022:

Termín podávania žiadosti:

10. 03. 2021 – 24. 03. 2021

od 8,00 hod. do 15,00 hod

 

Žiadosť podpísanú rodičmi a potvrdenú pediatrom

 môžete doručiť poštou alebo osobne na riaditeľstvo školy.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Kritéria na prijatie

sú zverejnené na internetovej stránke školy:

www.skolakrasnakosice.sk

v časti Materská škola.

                                                                                  

PaedDr. Veronika BECOVÁ

                                                                                             riaditeľka školy