Naša Materská škola je súčasťou Základnej školy.

Poskytuje celodennú starostlivosť pre detičky od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Má kapacitu troch tried.

 

Hlavný pavilón  tvorí prízemie a poschodie. Druhý pavilón MŠ tvorí  prízemie.  V obidvoch budovách sa nachádzajú samostatné šatne, umyvárky, herne a spálne.

 

Materská škola má samostatnú jedáleň s rozdeľovňou stravy, stravu dodáva školská jedáleň.

Materská škola je v prevádzke v dňoch od pondelka do piatku v času od 6.30 do 16.30.

 

Predprimárne vzdelávanie je zabezpečené kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za zdravie a bezpečnosť počas pobytu v materskej škole. Vzdelávanie sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacie programu, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy.

 

Počas celého školského roka sa deti zúčastňujú rôznych aktivít, vystúpení a činností spojených s rôznymi sviatkami ako je Deň úcty k starším, Deň jablka, Sviatok sv. Mikuláša, Jasličková slávnosť, Deň matiek, Návšteva sokoliarov, Mobilné planetárium, Návšteva knižnice, Návšteva bábkového divadla, Predplavecký výcvik predškolákov, Rozlúčka predškolákov.

.