Materská škola je súčasťou Základnej školy s materskou školou. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, tiež poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Má kapacitu 3 tried, navštevuje ju okolo 60 detí.

Pre materskú školu je vyčlenený jeden samostatný pavilón, ktorý tvorí prízemie a poschodie. V budove sa nachádzajú samostatné herne, spálne, šatne a umývarky. Materská škola má samostatnú jedáleň s rozdeľovňou stavy, stravu dodáva školská jedáleň. Súčasťou je aj veľký a priestranný areál, ktorý zabezpečuje deťom dostatok pohybu.

Materskú školu navštevujú deti vo veku od 3 – 6 rokov a deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky, prevažne z Košíc - Krásnej, okolitých obcí a výnimočne aj detí z mestskej časti Nad Jazerom.

Výchovno – vzdelávací proces v materskej škole zabezpečujú 6 pedagogický zamestnanci – učiteľky, ktoré majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť, jedna učiteľka má ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha buď na podnet školy vyplývajúci z jej potrieb, alebo z vlastnej iniciatívy pedagogických zamestnancov. Pri výbere vzdelávacích podujatí sa orientujeme predovšetkým na ponuku Metodicko-pedagogického centra Prešov a na ponuku štúdia popri zamestnaní na vysokých školách s pedagogickým zameraním. Nevyhýbame sa však ani podujatiam iných vzdelávacích inštitúcií.

Život  v  našej materskej škole

Každy týždeň má svoje tematické zameranie. Využívame rôzne hry, edukačné aktivity, námetové hry a množstvo ďalších aktivít na rozvoj osobností našich detí. Každá z daných týždenných tém rozvíja motorickú (pohybovú), kognitívnu (poznávaciu) a sociálno -emocionálnu oblasť.

V nasledujúcich mesiacoch sa budeme venovať týmto témam: Pozrite sa spolu s nami, čo nás čaká s detičkami!

Zdravá výživa a jabĺčkové tajomstvá 

Táto akcia sa konala v rámci témy Ovocie a zelenina. Deti si vyrobili jablko z odpadového materiálu, mladšie deti si jabĺčko namaľovali. Deň jablka ako aj celý týždeň sa niesol v znamení ochutnávok a iných zaujímavých aktivít, ktoré pripravili pani učiteľky.

Jesenná slávnosť

Jeseň nám ponúka pestrú paletu nápadov. Ani v tomto ročnom období nebudeme zaháľať a už teraz pripravujeme akciu, na ktorú budú pozvaní aj rodičia. Deti sa naučia poznávať plody jesene a zároveň si budú mocť spolu s rodičmi vyrobiť "jeseníčkov". Už teraz sa na vzájomnú spoluprácu veľmi tešíme.

.

Šarkaniáda
šarkaniáda

December
december