Milí rodičia,
 
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa
dňom 22. júna 2020  obnovuje školské vyučovanie pre 1. až 9. ročník základnej školy.
 
Všetci žiaci našej školy môžu v tomto termíne nastúpiť do "svojej" triedy. 
 
Základná škola je v plnom rozsahu personálne aj priestorovo pripravená k prevádzke. 
 
ŠKD bude v prevádzke v čase od 7, 00 hod do 17,00 hod.
Školská jedáleň pripravuje stravu pre všetkých prihlásených stravníkov.
 
Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenie si môžete stiahnuť TU.  
 
Žiak a zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a odchode žiaka zo školy.
 
Pre žiakov, ktorí nenastúpia na dobrovoľné vyučovanie do školy bude zabezpečené dištančné vzdelávanie.