Organizácia prevádzky školy od 1. 6. 2020

 

 • Otvárame 1 - 5. ročník
 • Účasť žiakov na vyučovaní je na základe prejaveného záujmu rodiča
 • Žiaci sú rozdelení do tried maximálne do 20 žiakov
 • O rozdelení žiakov do tried informuje žiaka triedny učiteľ
 • Príchod žiakov do školy je od 7,30 hod. Možnosť príchodu žiakov je bránou od Kaštieľa a bránou od telocvične
 • Pre tých žiakov, ktorí prejavili záujem je v prevádzke ŠKD do 16, 00 hod.
 • Do školy žiaci prichádzajú  a odchádzajú s osobou, s ktorou žiak žije v spoločnej domácnosti. Sprevádzajúca osoba nevstupuje do vnútorných priestorov školy. Žiak vstupuje samostatne  - bez rodiča už od brány pri hlavnom pavilóne a od brány pri telocvični
 • Pri bráne pri hlavnom pavilóne a pri bráne od telocvične bude sa žiakom merať teplota a vykonávať dezinfekcia rúk.
 • Prvý deň rodičia pri vstupe odovzdajú prehlásenie, že  dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Toto prehlásenie, ktoré si môže rodič stiahnuť a vytlačiť TU
 • alebo tlačivo vyplní pri vstupe do areálu školy predkladá rodič pri prvom nástupe dieťaťa do školy, alebo pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni.
 • Prosíme zároveň rodičov o minimalizovanie zhromažďovania sa pred školou, vzájomný kontakt a dodržiavanie predpísaných rozostupov.
 • Každodenný ranný zdravotný filter bude trvať do konca školského roka.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy. 
 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti a budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 • Žiak nosí rúško všade v interných a externých priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny
 • Rúško mu zabezpečí rodič – žiak musí mať každý deň dve rúška.
 • Žiaci sa po vstupe do pavilónu neprezúvajú a vchádzajú do triedy
 • O rozpise činností jednotlivých tried informuje triedny učiteľ
 • Žiaci sú v škole v prítomnosti učiteľky a v ŠKD v prítomnosti vychovávateľky
 • V prevádzke je školská jedáleň za dodržania hygienických opatrení. V školskej jedálni sa žiaci stravujú podľa harmonogramu, aby nedošlo ku kontaktu rôznych skupín.
 • Zákonní zástupcovia dieťaťa zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
 • v prípade, že u ich dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
Dokumenty:
Vyhlásenie (15.03 KB | DOCX)