Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do IQ olympiády, ktorá je organizovaná spoločnosťou Mensa Slovensko, organizáciou združujúcou nadpriemerne inteligentných ľudí.

Celkove sa do súťaže zapojilo 14 612 detí zo 705 základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska.

Súťaž prebiehala v troch kolách, zo školského on-line kola postúpilo 80 najlepších do regionálneho kola, v našom prípade Región Východ - Košický a Prešovský kraj. Z našej školy súťažili v regionálnom kole traja žiaci: Filip Varga, Tomáš, Figura a Patrik Timko. Dvadsať najlepších z regionálneho kola postúpilo do celoslovenského kola, medzi nimi v prvej desiatke aj

Patrik Timko a Filip Varga

- žiaci 9. ročníka.

Celoslovenského kolo sa konalo 28. mája 2018 na Smolenickom zámku a 60 najlepších súťažiacich tu v príjemnej atmosfére individuálne aj v tímoch riešilo rôzne logické úlohy, overovalo svoj postreh, testovalo pamäť. Zaujímavým obohatením podujatia bola aj prehliadka Smolenického zámku.

Sloganom súťaže je výrok Imannuela Kanta: „Odváž sa používať vlastný rozum.“  Títo chlapci nám svojimi výsledkami nielen v tejto  IQ olympiáde, ale aj počas deviatich rokov na našej škole, dokázali, že majú odvahu používať vlastný rozum. V ich ďalšom štúdiu na Technickom lýceu na Strednej priemyselnej škole v Košiciach im želáme veľa šťastia a úspechov.