Osud našej Zeme nám nie je ľahostajný. A preto radi využijeme každú príležitosť, ktorá pomáha viesť našich žiakov k ochrane životného prostredia. Na začiatku je potrebné žiakov nadchnúť a vzbudiť o danú problematiku záujem. To bol aj  jeden z cieľov úžasného projektu z dielne neziskovej organizácie EDULAB.

Projekt Misia modrá planéta v sebe zahŕňal vzdelávací i výchovný aspekt. Jeho úlohou bolo v komplexnom balíku úloh, vzdelávacích a bádateľských aktivít  priblížiť žiakom problematiku prierezovej témy Environmentálna výchova.

Zúčastnili sa ho žiaci 4. A pod vedením pani učiteľky PaedDr. Františky Feckovej.  Viaceré činnosti boli zamerané na priame skúmanie prírody a jej ochranu. Žiaci tak vyčistili les i školské ihrisko. Urobili to ochotne a s pocitom, že už aj oni vedia pre našu prírodu veľa spraviť.

Vyvrcholením projektu bola hra, kde žiaci stavali základňu na novoobjavenej planéte. Ich úlohou bolo zabezpečiť na nej trvalo udržateľný život. Mali sa však vyvarovať chýb, akých sa ľudstvo dopustilo pri obývaní našej planéty. Na základe získaných vedomostí žiaci bez problémov navrhli ekologické zdroje energie, ekologickú dopravu, systém minimalizovania a triedenia odpadu, či zabezpečili podmienky pre zdravý životný štýl obyvateľov základne. Žiaci celý čas pracovali v tímoch, čo výrazne obrusovalo ich charaktery. Učili sa komunikovať, akceptovať názory druhého i vzájomne si pomôcť. Veď im išlo o spoločnú vec.

Projekt bol zavŕšený po vyše mesačnej tvrdej práci 15.11.2017  prezentáciou výsledkov projektu dopoludnia pre žiakov jednotlivých tried 1. stupňa a popoludní pre rodičov zúčastnených žiakov.

Žiaci sa týmto projektom nielen veľa naučili, ale aj ukázali veľké nadšenie pre danú tému, čo je pre našu planétu dobrá správa a veľká nádej.