Dňa 6. 9. 2017 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili Didaktických hier v prírode. 

Po zraze účastníkov  v škole sa žiaci 1. a 2. ročníka vydali pod dozorom triednych učiteliek smerom k rieke Hornád na vopred určené stanovište. Žiaci  3. a 4. ročníka sa vybrali po ľavom brehu rieky na vopred určené stanovište (park pri Jazere), kde si prakticky precvičovali jednotlivé úlohy z predpísaného obsahu: Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana; Zdravotná príprava; Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana; Dopravná výchova;  Výchova k bezpečnému správaniu.