Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

začneme vo štvrtok

8. decembra 2016 sv. omšou v školskej kaplnke.

Tento deň pokračujeme vo všetkých triedach blokovým vyučovaním so zameraním na finančnú gramotnosť.

Žiaci 6. a 8. ročníka budú mať v jednom bloku Deň patróna s pánom kaplánom Michalom a žiaci  6. , 7. a 8. ročníka píšu v jednom bloku Pytagoriádu

Dňa 8. decembra 2016 končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou.