ŠKOLA  JE  ZAPOJENÁ  DO PROJEKTOV:

Aktivizujúce metódy vzdelávania v materskej škole

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania 

DIGIŠKOLA

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

 

odkazy:

Projekt „Inovácia vzdelávania v ZŠ s materskou školou sv. Marka Križina“

certifikát o účasti v rámci medzinárodnej štúdie HBSC

Naše CD