Naša škola je zapojená do Národného projektu VÚDPaP
ITMS 26 130 230 025

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Výchovný poradca: Mgr. Eva Timková

Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne pre rodičov a žiakov:

- streda 9.30 – 14.00
- podľa dohody

Kontakt:
055/6852 224,  055/6852 412, 0911 938 843
email:
evatimko@gmail.com


Hlavné oblasti výchovného poradenstva:

  • sprístupňovanie informácií žiakom a zákonným zástupcom a poskytovanie poradenskej služby v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie
  • spolupráca s s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/  ako metodickým orgánom a inými poradenskými centrami v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov
  • spolupráca s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi v oblasti práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • konzultácie so žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov

 

 

Informácie pre žiakov a rodičov 9. ročníka

30. novembra 2016 sa uskutočnilo stretnutie rodičov a žiakov 9. ročníka s výchovnou poradkyňou, na ktorom boli  podané informácie k Testovaniu9-2016 a prijímaciemu konaniu na stredné školy v tomto školskom roku.

29. novembra 2016 mali žiaci 9. ročníka možnosť absolvovať elektronické testovanie COMDI, zamerané na profesijnú orientáciu žiakov. Výsledky testovania budú individuálne žiakom (resp. rodičom) interpretované pani psychologičkou Mgr. Čemanovou z CPPPaP Zuzkin park, EP Galaktická 11 v mesiaci december.

S cieľom  získania informácií o možnostiach štúdia na stredných školách navštívili žiaci 9. ročníka dňa 30.11.2016 medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Spoločenskom pavilóne v Košiciach.

 Dôležité termíny pre žiakov 9. ročníka:

20. február 2017 - podávanie prihlášok na stredné školy, ktoré vyžadujú preukázanie talentu, nadania alebo zručností (talentovú skúšku)

25. marec – 15. apríl 2017 konanie talentových skúšok /každá škola zverejní presný termín/

10. apríl 2017 - podávanie 2 prihlášok na stredné školy

9. máj 2017 /utorok/  - prijímacie skúšky na 1. školu

11. máj 2017  /štvrtok/  -  prijímacie skúšky na 2. školu

 

Stránky, ktoré Vám môžu pomôcť pri výbere strednej školy:

www.svs.edu.sk
www.stredneskoly.sk
www.povolania.sk
www.svetprace.sk

 

TESTOVANIE 9 - 2017

Testovanie9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Bližšie informácie na:

www.nucem.sk/sk/testovanie_9
www.monitor9.zones.sk/testovanie9/

 

 

SPOLUPRÁCA S CPPPaP A CŠPP

Naša škola intenzívne spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/ Zuzkin park a jeho elokovaným pracoviskom na  Galaktickej ul. č. 11 pri zabezpečovaní psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky a starostlivosti o našich žiakov. Špeciálno-pedagogickú diagnostiku a starostlivosť pre našich žiakov taktiež zabezpečuje  Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva /CŠPP/ na Opatovskej ceste 97, CŠPP Bocatiova 1 a SCŠPP Letná 45 Košice.

Raz mesačne školu navštevuje pani psychologička Mgr. Andrea Čemanová  z elokovaného pracoviska CPPPaP Galaktická 11, do ktorého územnej pôsobnosti a starostlivosti naša škola patrí.  Návštevy sú zamerané najmä na konzultácie psychológa s pedagogickými pracovníkmi ZŠ. Psychologické vyšetrenia žiakov sa realizujú v poradni za prítomnosti rodičov. Ak sa rodičia do poradne nedostavia, môže sa vyšetrenie uskutočniť v škole, podmienkou je prihláška na vyšetrenie dieťaťa podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa.

Kontakt:
055 - 674 36 30, 0911 193 930,  
email:
pppgalke@stonline.sk