Život v našom školskom klube

Popoludňajšie činnosti, výlety, vychádzky, exkurzie ale aj oddych a príprava na vyučovanie sa uskutočňujú pod vedením

M. Jobbágyovej, G. Grešovej, R. Hudákovej a T. Petráškovej.


Prevádzka v Školskom klube detí (ŠKD)

Od Do Popis
  11:40 príchod do ŠKD po školskom vyučovaní
11:50 12:50 oddychovo-rekreačná činnosť, hra na oddelení
13:00 13:30 obed
13:30 14:30 vychádzky, pobyt na školskom dvore, záujmová činnosť
14:30 15:20 príprava na vyučovanie
15:20 17:00 spoločensko-prospešné práce

Po školskom vyučovaní využívame dostatočný odpočinok primeranými formami a metódami, pričom využívame množstvo rozhovorov o detských problémoch a zážitkoch, dbáme na psychohygienu a zameriavame sa na náboženskú výchovu.

Pri príprave na školské vyučovanie vedieme deti k starostlivosti o učebnice, zošity a pomôcky.

Vedomosti prehlbujeme pomocou didaktických hier.

Veľkú pozornosť venujeme písomným prípravám a na individuálny prístup k slabším žiakom a ľavákom.

 

Oznámenie o poplatkoch ŠKD.docx

 

Záujmová činnosť

1. Pracovno-technická záujmová činnosť

 • poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri vykonávaní všetkých činnosti v ŠKD
 • rozvíjanie pracovnej činnosti a tvorenie podľa záujmov a schopností žiakov na základe vrodených predpokladov (nadanie, talent) v pracovnej oblasti
 • pestovanie a upevňovanie návykov u žiakov pracovať samostatne a v kolektíve
 • zhotovovanie drobných predmetov
 • zodpovedné plnenie zadaných úloh a usilovanie sa dokončiť každú začatú prácu
 • zameranie sa na rozvoj vôľových vlastností: snaha, vytrvalosť, zodpovednosť, samostatnosť, iniciatívnosť, húževnatosť
 • pestovanie citu pre krásu a estetiku

 

2. Prírodovedná záujmová činnosť

 • rozširovanie poznatkov získaných na školskom vyučovaní
 • úzka spolupráca s triednym učiteľom
 • formovanie u žiakov schopnosť získané poznatky tvorivo využívať v ŠKD a v praxi
 • pozorovanie prírody a jej premien vo všetkých ročných obdobiach a tak citlivo vnímať Boží zásah v prírode, ochrana životného prostredia, Boží príkaz
 • potrebná úzka spolupráca aj s rodičmi, práca s detskými časopismi
 • využívanie enviromentálnej výchovy a EKO hier v ŠKD

 

3. Náboženská záujmová činnosť

 • upevňovanie základných modlitieb
 • veľmi úzka spolupráca s rehoľnou sestrou alebo katechetmi
 • citlivé zapájanie prvkov náboženskej výchovy do všetkých zložiek, aby Božiu prítomnosť žiaci pociťovali počas celého pobytu v škole
 • učenie detí prosiť o Božiu pomoc a zároveň sa za ňu aj ďakovať
 • učenie detí a vedenie ich osobným príkladom modliť sa pred obedom (pred a po jedle) ale aj poďakovať sa zaň
 • vyhľadávanie a využívanie náboženskej literatúry vo výchovnej činnosti so žiakmi
 • užšia spolupráca s rodičmi
 • pracovanie s plánom činnosti podľa cirkevného kalendára

 

4. Športová záujmová činnosť

 • staranie sa o celkový duševný a telesný rozvoj zdravia detí
 • umožnenie deťom každodenný pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu
 • upevňovanie morálnych a charakterových vlastností žiakov
 • dodržiavanie zdravotnícko-hygienických zásad : striedanie práce a odpočinku
 • utváranie rovnováhy medzi duševným a telesným zaťažením organizmu (telovýchovné chvíľky, športové, turistické a ochranné činnosti)

 

5. Esteticko-výchovná záujmová činnosť

 • v ŠKD je dosť príležitosti rozvíjať estetické cítenie primeranými metódami a formami
 • je potrebné formovať a obohacovať citový život žiakov vo forme recitácie, spevu, tanca, kreslenia, maľovania, modelovania a dramatizácie
 • vychovávanie vzťahu k umeniu, prírode, v správaní a konaní ľudí, k chápaniu a prežívaniu krásy v každodennom živote
 • vedenie k starostlivosti o zeleň, kvetinovú, obrazovú a inú výzdobu miestnosti, o čistotu a poriadok, k vhodnému spôsobu obliekania a úpravu svojho zovňajšku
 • estetická úprava a skrášľovanie prostredia v ŠKD, doma a podobne

 

6. Ochranno-dopravná záujmová činnosť

 • poskytovanie prvej pomoci (prenášanie ranených jednoduchými spôsobmi, ošetrovanie odrenín, privolanie lekárskej pomoci)
 • vedenie žiakov k osvojovaniu zručnosti a sebaobsluhy
 • zaraďovanie hier s ochrannými prvkami
 • upevňovanie si pravidiel správania sa v dopravných prostriedkoch (uvoľnenie miesta starším osobám ...), na komunikáciách (prechádzanie cez cestu a križovatku ...)
 • prehlbovanie poznania základných dopravných značiek pre chodcov a motoristov (aj formou vychádzok).