CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Koncepcia rozvoja školy obsahuje v sebe aj prvky starostlivosti o voľný čas detí a mládeže našej mestskej časti.

V záujme skvalitnenia mimoškolskej činnosti zriaďovateľ školy s účinnosťou od 1.1.2005 zriadil pri škole stredisko záujmovej činnosti.

Od 1. 1. 2013 došlo k zmene názvu školského zariadenia (zo ŠSZČ na CVČ).

CVČ pri ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Košiciach - Krásnej sa snaží Vašim deťom pomáhať rozvíjať talenty a rozumne tráviť voľný čas prostredníctvom pravidelnej krúžkovej činnosti a príležitostných aktivít.

Koordinátormi voľnočasových aktivít sú poverení zamestnanci školy. Uvítame možnosť spolupráce aj s externými zamestnancami, ktorí by sa uchádzali o vedenie krúžkov na našej škole.

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV

CENTRA VOĽNÉHO ČASU

v školskom roku 2020/2021

Záujmový útvar

Vedúci záujmového útvaru

Predpokladaný termín

(môže sa zmeniť)

Let's meet cookie (ANJ - MŠ)

Mgr. K. Trebuňová

 

Won't forget (ANJ - I. stupeň)

Mgr. K. Trebuňová

Štvrtok 13:35

Moderný tanec

Mgr. M. Matisová

Pondelok 13:35

Tvorivá dielňa (I. stupeň)

PaedDr. F. Fecková

Piatok 13:35

Plamienok

Mgr. M. Buntová

Utorok 16:30

Kuchtík/Cooking club

Mgr. H. Gregušová

Streda 15:00

Športový krúžok pre I. stupeň

Mgr. S. Sladíková

Streda 13:35

Športový krúžok pre chlapcov (3. – 9. ročník)

Mgr. J. Kardoš

Mgr. M. Beregsászi

Štvrtok / Piatok 13:35

Strelecký krúžok (II. stupeň)

Mgr. M. Beregsászi

Podľa dohody

Modelársky krúžok

(4. – 9. ročník)

Mgr. M. Beregsászi

Štvrtok alebo Piatok 13:35

BIG BANG THEORY MAT-FYZ (II. stupeň)

Mgr. M. Beregsászi

Štvrtok alebo Piatok 13:35

English club (7. – 9. ročník)

Mgr. Z. Augustínová

Štvrtok 13:35

Po stopách... (II. stupeň)

Mgr. D. Nedzbalová

Štvrtok 13:35

Literárno-dramatický krúžok (II. stupeň)

Mgr. M. Sarková, PhD.

Streda 13:35 (každá druhá streda)

Športový krúžok pre dievčatá (II. stupeň)

Mgr. M. Sarková, PhD.

Piatok 13:35

Turistický krúžok (II. stupeň)

Mgr. M. Sarková, PhD.

1 sobota v mesiaci

Žiadosť o prihlásenie do záujmového útvaru je potrebné odovzdať najneskôr do 11. septembra 2020 vedúcim záujmových útvarov alebo triednym učiteľom, prípadne vedúcej CVČ Mgr. J. Zajdelovej.

Prosíme žiakov a ich zákonných zástupcov, aby zvážili výber záujmových útvarov, nakoľko prihlásenie je záväzné a odhlásiť sa v priebehu šk. roka nebude možné.

POPLATKY PRE ZŠ:

5 €/mes.

4 €/mes. - ak žiak odovzdá vzdelávací poukaz

3 €/mes. - ak žiak odovzdá čestné vyhlásenie

2 €/mes. - ak žiak odovzdá čestné vyhlásenie aj vzdelávací poukaz

každý ďalší záujmový útvar: 2 €/mes.

Platí sa vopred na celý školský rok.

POPLATKY PRE MŠ:

5 €/mes. za každý záujmový útvar