Plenárne zasadnutie rodičovského spoločenstva

sa uskutoční dňa 23. 9. 2015 o 16, 30 hod. v školskej jedálni

ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice.

Po plenárnom zasadnutí sa uskutoční triedny aktív rodičovského spoločenstva

v jednotlivých triedach.

  

PaedDr. Veronika  BECOVÁ

    riaditeľka školy