Na ekonomický, ale aj hodnotový a umelecký život v spoločnosti sa pozreli žiaci deviateho ročníka spolu s naším hosťom Dávidom na hodine Občianskej náuky. 
 
Cez sériu rôznych otázok, na ktoré si každý žiak odpovedal sám a anonymne, viedol náš mladý lektor triedu cez základné oblasti, ktoré sa dotýkajú spoločenského života.  Žiaci mali možnosť overiť si cez dotazník teóriu, ktorú sa na hodinách učíme a na záver zistiť o sebe, v akom smere uvažujú trhovo a v akom hodnotovo.
Žiaci si mohli vyskúšať aj svoje jazykové schopnosti, keďže si dotazník mohli vypĺňať aj v anglickom jazyku.