V rámci projektu „Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina“ OP Ľudské zdroje absolvujú učitelia našej školy vzdelávací kurz „Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa“ .

Cieľom kurzu je podporiť moderné vzdelávanie ako je práca s interaktívnou tabuľou a jej obsluha vzhľadom na používaný softvér tabule, rozširovanie knižnice z externých zdrojov a internetu, vytvorenie videa z prezentácie a pod. Na kurze si učitelia osvoja a získajú zručnosti pri práci s kresliacimi nástrojmi, vytváranie obrázkov, pozadia a zvukov a veľa ďalších zručností potrebných pri využívaní informačno-komunikačných technológií na vyučovacích hodinách.

Naša škola v tomto projekte získala 6 interaktívnych tabúľ s notbookmi, tablety pre žiakov a množstvo učebných pomôcok napr. literárne pomôcky, glóbusy, mapy, mikroskopy, pomôcky na rozvoj logického myslenia žiakov a množstvo iných učebných pomôcok. Využívanie takto získaných učebných pomôcok vo veľkej miere skvalitní vyučovací proces na našej škole.