Milí rodičia,

Žiaci 1. stupňa našej základnej školy na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.02.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach a v súlade

s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021

prechádzajú od 01. 03. 2021 na prezenčnú formu vyučovania. Vyučovanie bude prebiehať podľa štandardného rozvrhu hodín. ŠKD bude v prevádzke po vyučovaní.

V zmysle pokynov Ministerstva školstva rodič pri nástupe dieťaťa do školy predkladá Čestné vyhlásenie s prílohou a súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Naša škola akceptuje Potvrdenia o negatívnom teste nie staršom ako 7 dní, ktoré jeden z rodičov absolvoval  v dostupných MOM v meste Košice, prípadne v  inej obci.

Rodič pri vstupe do školy sa preukáže čestným vyhlásením s prílohou  

- Kópia potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke.

Následne žiak odovzdá toto Čestné vyhlásenie s prílohou svojej triednej učiteľke. V prípade, že rodič nepredloží pri vstupe do školy požadované potvrdenia, žiak sa nezúčastňuje prezenčného vyučovania.

Ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“

 

Veríme, že prijaté opatrenia k zabezpečeniu prezenčného vzdelávania prijmete s pochopením a zodpovednosťou k sebe a svojmu okoliu.

 

                                                                                   PaedDr. Veronika Becová

                                                                                                 riaditeľka školy