Na našej škole v čase koronakrízy vyučujeme dištančnou formou, sme v kontakte s našimi žiakmi a rodičmi. Keďže vyučovanie nie je zrušené ale prerušené, vytvárame priestor pre komunikáciu rôznymi spôsobmi.

V rámci dištančného vzdelávania cudzích jazykov, ale aj iných predmetov využívame dve základné platformy: EduPage (posielanie informácií žiakom a rodičom, zadávanie domácich úloh  a zadaní, komunikácia  so žiakmi a rodičmi, ...) a Microsoft Teams (on-line vyučovacie hodiny, porady , chaty,...). Okrem toho využívame aj mailovú komunikáciu, telefón, SMS správy, Messenger a iné.

On-line hodina Microsoft Teams - postupnosť krokov:

 1. Najmenej jeden deň pred vyučovaním pozveme žiakov na online hodinu. V rámci pozvánky ich informujeme o predmetnej téme, ku ktorej si vopred naštudujú učivo z učebnice, resp.  materiálov, ktoré majú dostupné na stránke EduPage (vyučujúci ich sprístupní).
 2. On-line hodina (45 min)
 • privítanie žiakov, poďakovanie za spoluprácu, zhodnotenie výstupov, pochvala za aktívny prístup
 • zdieľanie informácií o nepripojených teda absentujúcich žiakoch
 • oboznámenie s témou a vysvetlenie učiva (práca s učebnicou, používanie funkcie screen share)
 • verbálne precvičovanie učiva
 • zhrnutie a zopakovanie učiva
 • zadanie domácich úloh a zdieľanie ďalších korešpondujúcich informácií
 • diskusia – návrhy na potenciálne zlepšenia priebehu online vyučovania v celom spektre
 1. Sprístupnenie  domácich úloh na stránke EduPage, ktoré žiaci musia vyplniť a odovzdať do stanoveného termínu, zadanie iných úloh (projekty, ďalšie samostatné cvičenia, ...)
 2. Vyhodnotenie domácich úloh, ktoré zahŕňa zverejnenie výsledkov v %, slovné hodnotenie, individuálny komentár k jednotlivým úlohám ( poukázanie na chyby, ktoré je potrebné odstrániť, odporúčanie ďalšieho upevňovania učiva,...).

Rozsah učiva (online hodiny + samostatné štúdium) by mal korešpondovať s učebnými plánmi a osnovami.

Väčšina našich žiakov využíva a pripája sa na online hodiny. Je to nová skúsenosť, kde žiaci získajú vedomosti a zručnosti s využívaním IT technológii. Pozývame všetkých, ktorí to ešte neskúsili, určite sa nájde spôsob ako sa spojiť a zdieľať kontakt s učiteľmi a spolužiakmi.