Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania;

riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov

prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania;

mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá

a liečebno-výchovné sanatóriá,

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto: (vybrané body)

2. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok

2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí

zriaďovateľ s tým, že

2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí,...

2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch

týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania

rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020,

2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej

dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ... sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

3. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať

riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude

vyžadovať; ... prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;

prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest

pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020

a najneskôr do 30. júna 2020,

4. prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo

nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to

najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; ...

e) ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov

základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a

exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád

realizovaných v sústave škôl a školských zariadení; zákaz sa netýka súťaží a predmetových olympiád,

ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie

dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v pôsobnosti organizátorov súťaží.

..., plné znenie rozhodnutia TU

 

Branislav Gröhling, v.r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky