Deň počatého dieťaťa je každoročná celoslovenská kampaň Fóra života (www.forumzivota.sk), ktorou chceme šíriť úctu ku každému počatému a ešte nenarodenému dieťaťu. V období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Symbolickým vyjadrením týchto postojov je biela stužka, ktorú si pripíname na oblečenie.

Hlavnou témou aktuálneho ročníka kampane sú slová „Ďakujem, že som!“. Ide o vyjadrenie vďačnosti Bohu za dar životavyjadrenie vďačnosti mame a otcovi za to, že povedali „áno“ životu a umožnili nám narodiť sa, rozvíjať sa.

 

Pre žiakov našej školy sme v stredu 28. marca 2018 zorganizovali aktivity približujúce danú problematiku. Nechýbala prezentácia témy na konci sv. omše v kaplnke, rozdávanie a pripínanie bielych stužiek žiakom a učiteľom a pre žiakov v ŠKD sme pripravili „Popoludnie s bábikami“. Žiaci si aspoň  na chvíľu vyskúšali dôležitú a náročnú rolu otca a mamy, ktorí sa starajú o svoje deti – bábiky.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na aktivitách!

 

Modlitba o úctu k životu

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života. Spomíname si dnes na tých najmenších, ktorí zomreli násilnou smrťou skôr, ako sa mohli narodiť.

Teba, Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa ešte len chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby to neurobili a pochopili, že dieťa je tvoj dar.

Prosíme ťa za lekárov, ktorí sú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho konania.

Zošli nám všetkým svetlo pravdy, aby sme život mali v úcte od počatia až po prirodzenú smrť, a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“.

Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj sa za nás u svojho Syna, aby vyslyšal naše prosby, ktoré predkladáme v tejto modlitbe. Amen