Končí sa mesiac október, počas ktorého sa zvlášť modlievame modlitbu posvätného ruženca. Tento rok pomenej v kostoloch, lebo zrušili nám bohoslužby, zatvorili chrámy, ale možnosť modliť sa nám nikto nikdy zobrať nemôže. A tak sme sa modlili – v spoločenstvách rodín, ale i v triednych spoločenstvách našej školy.

Deti zo 136 krajín na všetkých kontinentoch sa 18. a 19. októbra 2020 zúčastnili na modlitbovej iniciatíve pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Povzbudil ich v tom aj pápež František.

Pre pandémiu, ktorá postihuje mnoho krajín, sa veľa detí nemohlo zhromaždiť vo väčších skupinách. Modlili sa v rodinách. Ani v našej škole opatrenia v súvislosti s pandémiou neumožnili, aby sme sa stretli všetci spoločne v rovnakom čase na rovnakom mieste, avšak nezabránili nám modliť sa v menších spoločenstvách našich tried a takto sa zapojiť do tejto modlitbovej iniciatívy.

Modlitbová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec vznikla roku 2005 v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Deti sa tam modlili ruženec, kľačiac na podstavci sochy Panny Márie – viacerí dospelí si v tej súvislosti spomenuli na prísľub svätého Pátra Pia: „Keď sa bude milión detí spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“

Povzbudzujme teda deti aj naďalej k 4R: rúška – ruky – rozostupy – RUŽENEC.