Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice – Krásna

 

otvára

svoje brány pre žiakov základnej školy a detí materskej školy

pri príležitosti začiatku školského roka 2019/2020.

Slávnostné otvorenie školského roka  sa uskutoční

dňa 2. septembra 2019 s nasledovným programom:

 

  1. Stretnutie detí a žiakov v budove ZŠ s MŠ sv. Marka Križina   -   8,00 hod
  2. Svätá omša v kostole sv. Cyrila a Metoda Košice – Krásna -       8,30 hod
  3. Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 v areáli ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
  4. Organizačné pokyny v jednotlivých triedach.  Žiakom II. stupňa je potrebné  doniesť tašky na učebnice
  5. Záver - 11,00 hod

 

ŠKD tento deň nebude v prevádzke.

 

Ak rodič ešte neodovzdal Zápisný lístok na stravovanie je potrebné tento doručiť vedúcej ŠJ 2. 9. 2019.

Bez zápisného lístka nie je možné odoberať stravu zdarma.

 

 

                                                                                                                        PaedDr. Veronika BECOVÁ

                                                                                                                         riaditeľka školy