Výberové konania

 
Riaditeľka
 
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina,
Rehoľná 2, 040 18 Košice – Krásna
 
zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach.
 
V zmysle interných predpisov zriaďovateľa
 
vyhlasuje výberové konanie
 
na obsadenie týchto voľných
pracovných miest.
 

 

(pre zväčšenie kliknite na názov článku alebo miniatúry)

Zápis do ZUŠ

Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa

V rámci projektu „Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina“ OP Ľudské zdroje absolvujú učitelia našej školy vzdelávací kurz „Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa“ .

Cieľom kurzu je podporiť moderné vzdelávanie ako je práca s interaktívnou tabuľou a jej obsluha vzhľadom na používaný softvér tabule, rozširovanie knižnice z externých zdrojov a internetu, vytvorenie videa z prezentácie a pod. Na kurze si učitelia osvoja a získajú zručnosti pri práci s kresliacimi nástrojmi, vytváranie obrázkov, pozadia a zvukov a veľa ďalších zručností potrebných pri využívaní informačno-komunikačných technológií na vyučovacích hodinách.

Naša škola v tomto projekte získala 6 interaktívnych tabúľ s notbookmi, tablety pre žiakov a množstvo učebných pomôcok napr. literárne pomôcky, glóbusy, mapy, mikroskopy, pomôcky na rozvoj logického myslenia žiakov a množstvo iných učebných pomôcok. Využívanie takto získaných učebných pomôcok vo veľkej miere skvalitní vyučovací proces na našej škole.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL - online beseda

Po šiestich mesiacoch dištančného vzdelávania, počas ktorých boli žiaci vytrhnutí zo školského prostredia a prenesení do  virtuálneho, sa napokon vrátili do školských lavíc. Niektorí sa adaptovali rýchlo, pre iných to bola veľká zmena, ktorá si vyžadovala čas a správny prístup.

V rámci adaptácie na „nové“ prostredie sa žiaci piateho ročníka zúčastnili online besedy na tému Duševné zdravie a zdravý životný štýl. Počas besedy s pani psychologičkou a sociálnou pedagogičkou z CPPPaP Zuzkin park sa žiaci rozprávali na témy ako potreba a dôležitosť spánku, racionálna výživa, pravidelné stravovanie, oddych, zmysluplné trávenie voľného času (dôležitosť pobytu a pohybu na čerstvom vzduchu, eliminácia času stráveného pred počítačom). Rozprávali sa aj o výhodách a nevýhodách dištančného vzdelávania, porovnávali ho s prezenčnou výučbou a navzájom si vymieňali svoje zážitky. Žiaci sa aktívne zapájali do debaty, kde mohli vyjadriť svoj názor, postrehy a skúsenosti.

V najbližšom období  sú naplánované besedy aj pre vyššie ročníky na témy Prevencia látkových a nelátkových závislostí, Prevencia šikanovania a Riziká virtuálneho prostredia.

Videopozdrav pre mamičky od žiakov 3.B

Vďaka, milé mamičky, za všetko!

Ľúbime Vás najviac na svete.

                                           Vaše deti.

(video sa prehrá po kliknutí na obrázok)

PROJEKT