Letný festival

Súťaže počas dištančného vzdelávania pre žiakov 2. stupňa - Kuchári a pekári

Vzájomne sa držať a motivovať počas dištančného vzdelávania sme sa podujali aj našou druhou súťažou, kde sme mali ukázať svoju šikovnosť a aj tvorivosť. Zároveň sme mohli pomôcť svojim rodičom s prípravou jedla alebo prekvapením na oslavy, či veľkonočné sviatky.
Ukázalo sa, že máme veľa šikovných dievčat, ale aj chlapcov. Opäť bolo ťažko vybrať najlepších. Naša trojčlenná porada mala naozaj čo robiť. 
 
Tu sú mená tých, ktorí zaujali svojimi výtvormi najviac: (foto v článku)
 
1. Natália Kiraľová, 7.A
2. Terézia Ducárová, 7.A
3. Lívia Ivánová, 7.B
4. Emma Matvijová, 8. ročník
5. Oliver Gazdík, 7.B a Jakub Varga, 6. ročník

Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa

V rámci projektu „Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina“ OP Ľudské zdroje absolvujú učitelia našej školy vzdelávací kurz „Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa“ .

Cieľom kurzu je podporiť moderné vzdelávanie ako je práca s interaktívnou tabuľou a jej obsluha vzhľadom na používaný softvér tabule, rozširovanie knižnice z externých zdrojov a internetu, vytvorenie videa z prezentácie a pod. Na kurze si učitelia osvoja a získajú zručnosti pri práci s kresliacimi nástrojmi, vytváranie obrázkov, pozadia a zvukov a veľa ďalších zručností potrebných pri využívaní informačno-komunikačných technológií na vyučovacích hodinách.

Naša škola v tomto projekte získala 6 interaktívnych tabúľ s notbookmi, tablety pre žiakov a množstvo učebných pomôcok napr. literárne pomôcky, glóbusy, mapy, mikroskopy, pomôcky na rozvoj logického myslenia žiakov a množstvo iných učebných pomôcok. Využívanie takto získaných učebných pomôcok vo veľkej miere skvalitní vyučovací proces na našej škole.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL - online beseda

Po šiestich mesiacoch dištančného vzdelávania, počas ktorých boli žiaci vytrhnutí zo školského prostredia a prenesení do  virtuálneho, sa napokon vrátili do školských lavíc. Niektorí sa adaptovali rýchlo, pre iných to bola veľká zmena, ktorá si vyžadovala čas a správny prístup.

V rámci adaptácie na „nové“ prostredie sa žiaci piateho ročníka zúčastnili online besedy na tému Duševné zdravie a zdravý životný štýl. Počas besedy s pani psychologičkou a sociálnou pedagogičkou z CPPPaP Zuzkin park sa žiaci rozprávali na témy ako potreba a dôležitosť spánku, racionálna výživa, pravidelné stravovanie, oddych, zmysluplné trávenie voľného času (dôležitosť pobytu a pohybu na čerstvom vzduchu, eliminácia času stráveného pred počítačom). Rozprávali sa aj o výhodách a nevýhodách dištančného vzdelávania, porovnávali ho s prezenčnou výučbou a navzájom si vymieňali svoje zážitky. Žiaci sa aktívne zapájali do debaty, kde mohli vyjadriť svoj názor, postrehy a skúsenosti.

V najbližšom období  sú naplánované besedy aj pre vyššie ročníky na témy Prevencia látkových a nelátkových závislostí, Prevencia šikanovania a Riziká virtuálneho prostredia.

Život v spoločnosti ako ho vnímam ja

Na ekonomický, ale aj hodnotový a umelecký život v spoločnosti sa pozreli žiaci deviateho ročníka spolu s naším hosťom Dávidom na hodine Občianskej náuky. 
 
Cez sériu rôznych otázok, na ktoré si každý žiak odpovedal sám a anonymne, viedol náš mladý lektor triedu cez základné oblasti, ktoré sa dotýkajú spoločenského života.  Žiaci mali možnosť overiť si cez dotazník teóriu, ktorú sa na hodinách učíme a na záver zistiť o sebe, v akom smere uvažujú trhovo a v akom hodnotovo. 
Žiaci si mohli vyskúšať aj svoje jazykové schopnosti, keďže si dotazník mohli vypĺňať aj v anglickom jazyku.
 
 

PROJEKT