Riaditeľské voľno

Oznámenie

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice – Krásna podľa § 150 ods. 5 zákona NR SR č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom  dňa 29.10.2014 (streda) riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia celodiecézneho metodického dňa katolíckych škôl Košickej arcidiecézy.

Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke ŠKD pri Základnej škole s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice - Krásna. 

 

                                                                                              PaedDr. Veronika BECOVÁ

                                                                                                     riaditeľka školy