Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina Rehoľná 2, Košice-Krásna

www.skolakrasnakosice.sk

 

Vás pozýva na

Deň otvorených dverí

dňa 25. novembra 2014

 

Program:

Od 7:45 do 9:30 hod - otvorené vyučovacie hodiny v triedach 1. - 9. ročníka.

Od 15:00 do 17:00 hod - prehliadka priestorov školy spojená s prezentáciami, prácou na stanovištiach a občerstvením.

Škola ponúka:

Kvalitnú modernú výučbu v jednotlivých predmetoch s využitím informačno-komunikačných technológií.

Výchovu v kresťanskom duchu už od materskej školy.

Mnoho možností naplniť voľný čas detí v Školskom klube detí a v záujmových útvaroch Centra voľného času.