Riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 040 18 Košice – Krásna v zmysle § 84 zákona

            č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu

o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

V zmysle interných predpisov vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie voľného pracovného miesta:

Školský digitálny koordinátor