Vážení rodičia a priatelia školy,

opäť sa na Vás obraciame  so žiadosťou o poukázanie sumy do výšky  2% (3%) zaplatenej dane za rok 2016 v prospech KRIŽINČATÁ o. z., občianskeho združenia založeného pri Základnej škole s materskou školou sv. Marka Križina v Košiciach-Krásnej.

Všetky finančné prostriedky, ktoré občianske združenie touto formou získa, budú použité pre Vaše deti, žiakov našej školy, pri skvalitňovaní ich výchovy a vzdelávania, pri skrášľovaní a modernizácii vnútorných aj vonkajších priestorov školy a okolia školy.

V prípade, ak sa rozhodnete touto formou pomôcť,  je potrebné postupovať nasledovne:

A. Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ.

 

  1. Do 15. 2. 2017  požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a následne o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej     činnosti za rok 2016“.
  2. Vypíšte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.
  3. Obidve tlačivá doručte do 30. 4. 2017 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Tieto tlačivá je možné doručiť aj do školy (odovzdať ktorémukoľvek zamestnancovi). Škola hromadne zabezpečí podanie týchto tlačív na Daňové úrady.

B. Právnické a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či percentá chce poukázať fyzická osoba, alebo právnická osoba.  Fyzické osoby môžu poukázať 2 % alebo 3 % zaplatenej dane, pričom minimálna suma na poukázanie sú 3,00 €.         Právnické osoby môžu poukázať 1 % alebo 2 % zaplatenej dane, pričom minimálna suma na poukázanie je 8,00 €.

1.       V každom type daňového priznania sú uvedené kolónky na poukázanie percentá zaplatenej dane.

2.       Vypočítajte si výšku percentá zaplatenej dane. Príslušné kolónky  o prijímateľovi  vyplňte nižšie   uvedenými našimi údajmi.

3.       Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote  do 31. 3. 2017 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Ak ste ako fyzická osoba v roku 2016 odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít a získali ste o tom  potvrdenie od prijímateľov dobrovoľníckych aktivít, môžete poukázať až 3% zaplatenej dane. Potvrdenie musí byť priložené k Vyhláseniu, resp. k Daňovému priznaniu fyzických osôb.

Ak ste ako právnická osoba v roku 2016 (až do termínu na podanie DP do 31.3.2017) poukázali finančný dar minimálne 0,5% dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii), tak môžete poukázať 2% dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete 2%  dane. Ak ste tak neurobili, môžete poukázať maximálne 1 % dane za rok 2016.

 

Údaje o prijímateľovi:     Názov: KRIŽINČATÁ o. z.

                                      Sídlo:  ZŠ s MŠ sv. Marka Križina,

                                                  Rehoľná 2, 040 18 Košice-Krásna                                              

                                      Právna forma: občianske združenie

                                      IČO: 42325404

 

V prípade akýchkoľvek otázok Vám radi poskytneme informácie na tel. číslach 055/6852224, 055/6852412, mob. telefón ekonóm 0911938843.

Za všetky vaše príspevky Vám vopred ďakujeme.

PaedDr. Veronika Becová,

predsedníčka združenia