V týchto dňoch už žiaci 9. ročníka intenzívne uvažujú nad výberom strednej školy a voľbou povolania. Pomoc pri výbere im poskytujú aj rôzne aktivity a prezentácie stredných škôl.

                V stredu 12. októbra navštívili chlapci SOŠ v Košiciach - Šaci, kde sa oboznámili nielen s možnosťami štúdia, ale aj uplatnenia v praxi po absolvovaní školy. Prezreli si školu, moderné výučbové priestory a dielne. Našu školu navštevujú aj pedagógovia ďalších, prevažne stredných odborných škôl, ktorí prezentujú jednotlivé študijné a učebné odbory týchto škôl.

                V novembri sa uskutoční stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka s výchovnou poradkyňou k otázke voľby povolania, prijímacieho konania a Testovania9-2017. V závere mesiaca navštívime každoročný medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO, kde budú mať žiaci možnosť stretnúť sa a diskutovať s pedagógmi a študentmi väčšiny košických stredných škôl.

                V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zuzkin park 10, elokované pracovisko Galaktická 11, majú žiaci možnosť absolvovať psychologické testy na profesijnú orientáciu.

 

Bližšie informácie a zoznamy stredných škôl nájdete na stránkach:

www.stredneskoly.sk

www.svs.edu.sk